אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז למתן שירותי ניטור, בקרה, תגובה ותחקור לאירועי אבטחת מידע (SIEM/SOC)

14.09.2018 15:27

“ביצועו ותוקפו של המכרז מותנים וכפופים לקבלת אישור תקציבי, שיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים. נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל האישור התקציבי. עמידר פועלת על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת האישור התקציבי. קבלת האישור התקציבי אינה מצויה בשליטתה הבלעדית של עמידר. מובהר בזאת, כי עמידר תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הגשת ההצעות, וזאת בין היתר, בשל עיכובים בקבלת האישור התקציבי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז לרכש, שדרוג, הטמעה ותחזוקה של מערכות FIREWALL, מתגי תקשורת וציוד נלווה

14.11.2015 21:05

שדרוג והתקנת המערכות יבוצע עפ”י לו”ז ותוכנית עבודה שתועבר בכתב לזוכה והיא תבוצע בתאום מלא עם נציגי עמידר. תהליך ההתקנה יחל תוך 14 ימי עבודה לכל היותר ממועד קבלת ההזמנה החתומה ע”י עמידר במשרדי הזוכה ותסתיים תוך 21 ימי עבודה מיום תחילת ההתקנה. הזוכה מתחייב שלא יפגעו זמני התגובה במערכת עמידר כתוצאה מהתקנת/שדרוג המערכות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז להקמת מאגר נותני שירות מקצועי בתחום מערכות המידע והמחשוב

02.12.2013 17:38

עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל בע”מ מעוניינת להקים מאגר של חברות לצורך קבלת שירות מקצועי בתחום מערכות המידע. הזמנת השירותים בפועל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה של עמידר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקה ותמיכה למערכת מחשב מרכזית (במשרד הראשי ת”א ובמתקן הגיבוי בפ”ת)

14.11.2013 08:20

מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקת חומרה ותמיכת תוכנה (לרבות שדרוגי תוכנה) לחוות השרתים במשרד הראשי של החברה בתל אביב ובמתקן הגיבוי הנמצא באתר הגיבוי של חברת IBM בפתח תקווה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז פומבי לשדרוג ספריית גיבוי IBM-3584-L32

05.11.2013 15:32

עמידר – החברה הלאומית לשיכון בישראל מזמינה הצעות לרכישה והתקנה של ספריית גיבוי חדשה או לחילופין שדרוג ספריית הגיבוי הקיימת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים