מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לקבלת שירותי עריכת בחינות ממוחשבות עבור המשרד

13.12.2019 08:45

תנאי סף למערכת המידע עליה מבוסס השירות: המערכת שעליה מתבסס השירות היא מערכת מידע לפיתוח, ניהול והעברת מבחנים. המערכת תומכת באופן מלא בשפה העברית וכוללת את כל הממשקים של שימוש באותיות בעברית, לרבות, כתיבה מימין לשמאל. המערכת מאפשרת לבצע מבחנים בהיקף של לפחות 1,500 נבחנים בו זמנית ללא השלכות על רמת הביצועים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: בקשה לקבלת מידע (RFI) – קיומם (או פיתוחם) של שירותי אינטגרציה למידע תקשורתי, ניתוחי דעת קהל ומחקרי אפקטיביות תקשורתית

13.12.2019 08:44

אגף הסברה דוברות ותקשורת מעוניין להטמיע כלי עבודה אינטגרטיבי אמין סטטיסטית לצורך מדידת חלחול מסריו לציבור בכלל ולצורך מדידת קריטריונים ספציפיים כגון אמון הציבור במערכות אכיפת החוק (אמון במוסד מעיד על תפיסת הפרט כי ניתן לסמוך על המוסד, כי המוסד שומר על החוקים להם הוא כפוף, עובד היטב ומשרת את אינטרס הכלל. האגף מקווה לעשות זאת באמצעות מערכת אלקטרונית או באמצעות אינטגרציה של שירותים אנושיים עם מערכת אלקטרונית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

רשות התקשוב הממשלתי: “בעקבות הערת ביהמ”ש בפסק הדין, העברנו למ. המשפטים הצעתנו למתווה להסדרת ניגוד עניינים בקרב נותני שירותי מחשוב”

06.12.2019 14:54

העליון בראשות הנשיאה: “ראינו להעיר את שאף עלה במהלך הדיון שקיימנו כי מן הראוי שרשות התקשוב תחדד ותרענן את נהליה בכל הנוגע לשיבוץ עובדים המועסקים במיקור חוץ בוועדות מכרזים או בוועדות משנה של ועדות כאלה, על-מנת שמצבים כמו זה שנוצר במקרה דנן ואיננו ראוי לא יישנו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון – דיווח על פריצה למאגר מידע)

05.12.2019 15:27

“מוצע לחייב בעל או מחזיק במאגר מידע לדווח על הפריצה לבעלי המידע שנגנב או נחשף, וכן להסמיך את הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, להטיל עיצום כספי לפי מפתח שיקבע שר המשפטים. הרשם יודיע לבעל מאגר המידע על החלטתו ויפרט בה המידע שברשותו על הפריצה, סכום העיצום, התקופה לתשלום העיצום ואת זכותו של בעל המאגר לטעון את טענותיו לפני הרשם. בעל מאגר מידע יוכל לערער על החלטת הרשם לבית המשפט לעניינים מינהליים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

הרשות להגנת הפרטיות קיימה שולחן עגול בין-מגזרי (בהשתתפות נציגי ממשל, מסחר, המגזר השלישי וחברות הזנק מתחומי התחבורה החכמה) בנושא הגנה על פרטיות המשתמשים בתחבורה חכמה

24.11.2019 13:31

במסגרת השולחן העגול הציגה הרשות את המדריך המתהווה בנושא תחבורה חכמה, אשר טיוטה שלו תועמד בהמשך להערות הציבור, לקבלת התייחסות נציגי המגזרים השונים. המדריך נועד לסייע לגורמים השונים הפועלים בתחום התחבורה החכמה, בהגדרת סיכוני הפרטיות למשתמשים, בהיכרות עם שיטות להטמעת שיקולי פרטיות בשלבי תכנון מקדמיים של פרוייקטים ובהנגשת כלים ושיטות עבודה מומלצות להגנת פרטיות המשתמשים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

מימשל/מימשל זמין

הממשלה תצביע בישיבתה הקרובה על הצעת החלטה: “הגברת השימוש במידע ממשלתי לצורך שיפור המדיניות הממשלתית והגברת האפקטיביות של פעולות הממשלה”; תיבחן הקמת מאגר מידע ממשלתי [אגם מידע, Data Lake) במסגרת ‘למ”ס דיגיטלית’

22.11.2019 08:54

הייעוץ המשפטי במשרד רוה”מ: “עניינה של הצעת ההחלטה בהנעת עבודת מטה, בתחום מקצועי מובהק, שאינו שנוי במחלוקת ציבורית-פוליטית. הצורך בקבלת ההחלטה בעת הזו נובע מן הרצון שעבודת המטה בחלק מן הנושאים תובא בחשבון במסגרת גיבוש תוכניות העבודה של המשרדים לשנת 2020, כפי שמצויין גם בדברי ההסבר להצעה. הנעת עבודת המטה ע”י הממשלה בשלב זה אינה כובלת את שיקול דעתה של הממשלה הבאה בכל הנוגע למימוש ההמלצות שיוגשו בסיום העבודה, ואשר השלמתן צפוייה ממילא רק לאחר כינון הממשלה הבאה […] לאור הנסיבות האמורות, אין מניעה לקבלת ההחלטה בעת הזו”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור המשרד

24.10.2019 18:20

מטרת מכרז זה היא בחירה של עד 2 ספקים (ככל שניתן) העוסקים באספקת שירותי מומחה וליווי פעילויות אבטחת מידע, אשר יסייעו למשרד בכל היבטי אבטחת המידע הדרושים לו. המשרד מעריך את היקף השירותים הנדרשים בעד 3,000 שעות בכל שנה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

לוח הזמנים בפרשת האזרח הרוסי אלסיי בורקוב העצור בישראל והוכרז כבר הסגרה לארה”ב

16.10.2019 09:52

לוח הזמנים המשפטי לגבי האזרח הרוסי אלכסיי בורקוב שהמחוזי והעליון פסקו שהוא בר הסגרה מישראל לארה”ב, שם הוא מבוקש, וששמו נקשר לפרשת גזר דינה של הישראלית נעמה יששכר שנשפטה במוסקבה.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

פורסם מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח ותמיכה במערכות מידע לבתי-הדין הרבניים

24.09.2019 08:36

מכרז זה הינו מכרז מסגרת, בהתאם להוראת תקנה 17ו. לתקנות חובת המכרזים. ספקים אשר יעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת ולאחר קיומו של הליך תחרותי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

הרשות להגנת הפרטיות, הרשות להגנת הצרכן ורשות התחרות מקימות צוות משותף שיעסוק בסוגיות מרכזיות בתחום הכלכלה הדיגיטלית

18.09.2019 15:20

“הצוות המשותף ישלב ידיים לקידום אסדרה, פיתוח כלים מתקדמים ושיתופי פעולה למען הגנה על מידע אישי ופרטיות המשתמשים, מניעת הטעיות צרכניות, הקפדה על תנאי שימוש הוגנים והפחתת חסמים לתחרות – במטרה להיטיב עם הציבור בישראל”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

משפט

משרד המשפטים מפרסם תקנות זכות יוצרים (סדרי יום בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית)

18.09.2019 10:24

“על-פי פרק ח’1 לחוק זכות יוצרים, אשר ייכנס לתוקף בתאריך 9.10.2019, אדם שטוען כי הופרה זכות יוצרים שלו ברשת תקשורת אלקטרונית, כגון רשת האינטרנט, רשאי לפנות לבית-משפט מחוזי בבקשה שיורה לאדם מסויים למסור לבית-המשפט פרטי מידע לגבי אדם אחר שעשה באופן אנונימי את הפעולה שנטען לגביה כי היא מהווה הפרה”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בהיקף 23.75 מיליון ₪ הסתיים בהסכם פשרה

23.08.2019 13:11

ב”כ היועץ המשפטי לממשלה הודיע שהגורמים המקצועיים במדינה (משרד התקשורת, הרשות להגנת הצרכן ומשרד המשפטים) לא מצאו לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה. “לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה, בכתבי הטענות ובהודעת ב”כ היועץ המשפטי לממשלה, סבורני שיש להורות על אישור הסדר הפשרה”, כתב השופט.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בתי-הדין הרבניים: מכרז לאספקת שירותי מוקד שירות לקריאות מחשוב דרג-א

20.08.2019 09:11

פעילות בתי הדין הרבניים מנוהלת מזה כ- 10 שנים ע”י ספק במיקור חוץ חברת טלדור מערכות בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

לקראת הבחירות לכנסת ה- 22: הרשות להגנת הפרטיות תקיים כנס בנושא “שימוש במידע אישי מפנקס הבוחרים והתגוננות במרחב הסייבר” ומפרסמת ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא מגבלות השימוש במידע מפנקס הבוחרים ומגבלות השימוש במידע אישי

07.08.2019 13:40

“נבקש לחדד את חובות אבטחת המידע החלות על המתמודדים והמפלגות, המגבלות על רכישת מידע, וכן את הוראות חוק הגנת הפרטיות בנושא פניות אל ציבור הבוחרים שהן בגדר דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

וועדת הפטור המרכזית דחתה בקשה של הב”ה לרכישת מכשירי סלולרי מתוצרת Huawei עבור הדוברת שלה

02.08.2019 13:25

בנימוקי הבקשה של הנהלת בתי-המשפט נאמר בין היתר כי “מערך הדוברות וההסברה של מערכת בתי המשפט פעיל ברשתות החברתיות אינסטגרם וטוויטר. במסגרת פעילות זו, מעביר מערך הדוברות מעת לעת שידורים ישירים מאירועים שונים של המערכת, באמצעות הרשתות החברתיות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

אבטחת מידע/סייבר

כשנה לאחר כניסתן לתוקף של תקנות אבטחת המידע החדשות, אומרת הרשות להגנת הפרטיות (במשרד המשפטים): כרבע מאירועי אבטחת המידע התרחשו במגזר הביטוח והפיננסים

25.07.2019 14:01

עו”ד עלי קלדרון הממונה על האכיפה ברשות להגנת הפרטיות אמר כי “אנחנו חיים בעידן בו תחום המידע האישי והשימושים בו עבר ועודנו עובר מהפכה של ממש. המידע האישי שלנו הפך למטבע החדש. במקביל לעליית ערך המידע, עולה גם המוטיבציה של גורמים אשר רוצים לשים ידם על המידע האישי של כל אחד מאיתנו, וכך גם תחכומם. בהתאם, תחום הגנת המידע האישי מקבל חשיבות עליונה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מה שהחל כתובענה ייצוגית בהיקף 2.5 מיליון ש”ח נגד פלאפון תקשורת נדחה ונסגר ע”י בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד

19.07.2019 15:37

“המסרון עליו מלינים המבקשים נשלח באופן אוטומטי וממוחשב על-ידי מערכת פלאפון למנוייה ואשר מכשירם קיבל שירות מהאנטנה הסלולרית בנתב”ג. כלומר, תמונת המצב האפוקליפטית שמנסים המבקשים לצייר, לפיה אדם העוטה מסיכה יושב על מחשב, בודק היכן מנויים שלפלאפון מצויים בכל עת, ובהתאם שולח להם מסרונים כאלו ואחרים כאשר הם מצויים במתחם נתב”ג, איננה מציאותית, או נכונה, בלשון המעטה. מדובר בפעולה טכנולוגית שמתבצעת על בסיס כך שאנטנה בנתב”ג מספקת שירות למכשיר, ותוך שקלול אוטומטי של פרמטרים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקה, הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומִטּוּב רוחב פס ורמת השירות ברשת

18.06.2019 19:35

רשת תקשורת המחשבים המרחבית (WAN) מקשרת 61 אתרים ובנוייה בתצורה של שני כוכבים: האחד – בתל אביב, השני – בירושלים. אל אתר במשרד מחובר לשני מרכזים אלו ומרכזי שני הכוכבים מחוברים ביניהם. המשרד משתמש כיום בפיתרון של חברת אלוט תקשורת בע”מ [Allot Communications] לניהול ומִטּוּב [Optomization] השימוש ברוחב הפס של רשת המשרד ואיכות השירות המסופק בה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים