SIA: צפוייה ירידה של 12%(-) במכירות המוליכים למחצה ב- 2019

דו”ח חודשי של Semiconductor Industry Association, SIA שפורסם ב- 4 ביוני 2019 מצביע על כך שבשנת 2019 צפוייה ירידה בשיעור של 12.1%(-) במכירות המוליכים-למחצה ל- 412.1 מיליארד דולר לעומת 468.8 מיליארד דולר בשנת 2018.

לדברי עורכי הדו”ח, בשנת 2020 צפוי גידול בשיעור של 5.4% במכירות.

עוד מצביע הדו”ח על כך שבחודש אפריל 2019 חלה ירידה בשיעור של 14.6%(-) במכירות המוליכים-למחצה בהשוואה למכירות בחודש אפריל 2018 וירידה בשיעור של 0.4%(-) לעומת מארס 2019, והן הסתכמו ב- 32.1 מיליארד דולר.

מבזקים