SIA: ברבע הראשון של שנת 2017 הסתכמו המכירות העולמיות של מוליכים-למחצה ב- 92.6 מיליארד דולר

נתונים חודשיים שפורסמו ב- Semiconductor Industry Association, SIA ב- 1 במאי 2017 מצביעים על כך שהמכירות העולמיות של מוליכים-למחצה בחודש מארס השנה הסתכמו ב- 30.9 מיליארד דולר.

מדבור בגידול בשיעור של 18.1% בהשוואה למכירות בחודש מארס 2016 (שהסתכמו ב- 26.2 מיליארד דולר) וגידול בשיעור של 1.6% לעומת המכירות בחודש פברואר 2017 (שהסתכמו ב- 30.4 מיליארד דולר) .

ברבע הראשון של שנת 2017 הסתכמו המכירות העולמיות של מוליכים-למחצה ב- 92.6 מיליארד דולר: גידול בשיעור של 18.1% לעומת הרבע הראשון של שנת 2016 [הגידול הניכר ביותר מאז אוקטובר 2010] וירידה בשיעור של 0.4%(-) לעומת הרבע הרביעי של שנת 2016.

מבזקים