GAO: דיווחי ההוצאות הפדרליות על טכנולוגיות מידע – אינן מדוייקות

זרוע החקירות של הקונגרס האמריקניGovernment Accountability Office, GAO אומרת כי אומנם המימשל הפדרלי הנוכחי משקיע הרבה מאוד בטכנולוגיית מידע, אולם ל- Office of Management and Budget, OMB של הבית הלבן אין מידע מדויק כמה כסף מוציאות סוכנויות פדרליות על טכנולוגיית המידע וכי גוף זה מספק מידע לא מדויק על ההשקעות הטכנולוגיות של המימשל הפדרלי.

הדו”ח מ- 29 בספטמבר 2011 (אך פורסם באתר הארגון רק ב- 26 באוקטובר 2011) אומר כי ה- OMB’s IT Dashboard ציין ביולי 2011 ש- 26 סוכנויות פדרליות מתכננות להוציא קרוב ל- 79 מיליארד דולר על 7,248 השקעות IT בשנה הפיסקלית 2011.

ואולם GAO אומר כי הנתונים הללו אינם לוקחים בחשבון הוצאות IT של 58 סוכנויות אקזקוטיביות של המימשל לרבות ה- CIA ואף הוצאות של גופים משפטיים וחקיקתיים של המימשל.

GAO אף מטילה ספק גם במהימנות הנתון של 79 מיליארד דולר.

OMB כבר הודיע כי הוא פועל לממש את ארבע ההמלצות העיקריות בדו”ח של GAO.

מבזקים