EMC: מנהלים בכירים של תשתיות קריטיות מציינים את הצורך בשיפור של הדרכים לניהול איומים סייבריים

Governance of Enterprise Security: CyLab 2012, דו”ח של RSA [חטיבת האבטחה של חברת EMC Corporation] ושל Carnegie Mellon שפורסם ב- 16 במאי 2012, הניתוח הבינלאומי הראשון (עפ”י אזורים גיאוגרפיים ומגזרים תעשייתיים) של הדרכים בהן מועצות מנהלים ומנהלים בכירים מנהלים סיכוני אבטחה סייבריים.

הדו”ח מנתח את המורכבויות הקשורות לניהול שמירה על פרטיות (Privacy) וסיכוני אבטחה.

מהדו”ח עולה כי קיימים פערים בהבנה ברמה של מועצות המנהלים לגבי הזיקה (לינקג’) בניהול סיכוני IT לבין סיכונים ארגוניים והוא מציע 12 המלצות לשיפור המשילות של אבטחה ארגונית [governance of enterprise security].

ממצאי הסקר שנערך מצביעים על כך שהמגזר הפיננסי מבין טוב יותר את הפרקטיקות הטובות ביותר של אבטחה לעומת מגזרים אחרים. עם זאת, כל המגזרים אינם נוקטים בפעילויות משילות קריטיות בתחום זה כשמועצות המנהלים בצפון אמריקה מפגרות עוד יותר אחר מועצות המנהלים באסיה ובאירופה.

מבזקים