Atos: אימוץ אנליטיקת נתונים יגדל בצורה משמעותית בשלוש השנים הקרובות

09:16 11.08.2017

קטגוריות: תובנה עסקית BI

The Future Belongs to Those Who Monetize and Maximize their Data, דו”ח של חברת Forrester Consulting  שהוכן עבור חברת Atos אומר כי אימוץ אנליטיקת נתונים צפוי לגדול בצורה משמעותית במהלך שלוש השנים הקרובות.

הדו”ח מבוסס על ממצאי סקר בינלאומי שנערך בקרב 580 מקבלי החלטות עסקיות ו- IT ב- 11 מגזרי תעשייה.

מהסקר עולה כי כ- 90% מהחברות יאמצו אנליטיקת נתונים בשנת 2020 למרות קשיים הכרוכים בכך, לדברי שליש מהעסקים.

כיום, 40% מהעסקים כבר משתמשים באנליטיקת נתונים בפונקציות עסקיות עיקריות כמו מכירות, פיתוח מוצרים ושיווק.

23% מהחברות מתכוונות ליישם משתמשים אנליטיקת נתונים במהלך 12 החודשים הקרובים.

מבזקים