תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת שהוגשה ב- 4/2018 ע”ס 16.8 מיליון ₪ הסתיימה עתה בהסתלקות של התובעים ללא גמול כלשהו ובמחיקת התביעה

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת הוט מערכות תקשורת שהוגשה בחודש אפריל 2018 ע”ס 16.8 מיליון ₪ לחברי הקבוצה, הסתיימה עתה בהסתלקות מוסכמת של שני התובעים [אסנת וסלישין ומפרש לוי אטיאס] ללא גמול כלשהו ובמחיקת התביעה.

כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט כתבה בין היתר בפסק דינה שניתן לפני מספר שבועות [ת”צ 56167-04-18]:

■ “בסיס הבקשה לאישור תובענה ייצוגית היא הטענה כי המשיבה הפרה לכאורה את הוראות סעיף 5א לכללי התקשורת (בזק ושידורים)(בעל רישיון לשידורים), התשמ”ח – 1987, בכך שהפסיקה לשדר זמן ניכר לפני כניסת ימי הזיכרון. לבקשה זו הגיבה המשיבה כי הפרשנות של המבקשים לסעיף 5א(א) לכללי התקשורת שגוייה וכי הוראות הכלל מדברות על חובה נגטיבית שתכליתה למנוע שידורי תכנים שאינם הולמים ימי הזיכרון ומפסיקה לשדר בערוצים שהתוכניות המשודרות בהן בדרך השיגרה אינן מתאימות לימי הזיכרון. עוד טענה כי ממילא קיימת מעורבות רגולטורית מקיפה שחלה על המשיבה, בוחנת את פעילותה ומייתרת את הבקשה דנא.

■ “לאחר שעיינתי בכתבי הטענות (הבקשה והתגובות) ולאחר ששמעתי את הצדדים בדיון שהתקיים לפניי, סברתי כי נכון יהיה לסיים את ההליך בלי לברר את הבקשה לגופה. הצדדים קיבלו את המלצתי ולאחר שקיימו הידברות ביניהם ולנוכח הבהרות המשיבה במסגרת תשובתה,  הגיעו הצדדים להסכמות לסיים את ההליך בדרך של הסתלקות מהתובענה.

■ “[…] סיום הליך בדרך של הסתלקות מהתובענה אינה מונעת ממאן דהוא מלהגיש תביעה אחרת באותן עילות ובאותם נושאים, ובענייננו אף הוסכם על הצדדים כי מאחר שהמבקשים אינם מוותרים על

זכותם לבירור התובענה לגופה וכדי למנוע הוצאות מיותרות הכרוכות בניהול תובענה ייצוגית, יוכלו המבקשים למצות את זכותם להביא טענותיהם בנושאים שבבסיס התביעה דנא במסגרת תביעה אישית בהליך לפי בחירתם ובלבד שלא בדרך של תובענה ייצוגית”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 30 באפריל 2018 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה: לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 30 באפריל 2018 תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת נגד הוט מערכות תקשורת בע”מ בשם כל המנויים שביקשו לצפות בשידורים במהלך ימי זיכרון או בסמוך לכניסתם.

בין היתר מתבקש בית-המשפט לתת צו עשה “שיורה למשיבה לפעול לשידור רציף ורגיל ככל שניתן של תכני ערוציה בערבי ימי הזיכרון ושידור תכנים הולמים ומתאימים בערוציה העצמיים בימי הזיכרון, וזאת חלף השבתת והפסקת השידורים בחלק מערוציה במועדים אלה“.

הקבוצה שבשמה מנוהלת התביעה כוללת את כלל מנויי HOT אשר “ביקשו לצפות בערוצי המשיבה בימי הזיכרון או בסמוך להם, באחת משתי האפשרויות הללו: (א) לצפות באחד מן הערוצים העצמיים המשודרים ע”י המשיבה, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ביום הזיכרון לחללי צה”ל, בתשעה באב או במהלך היום הקודם למועדים אלה, ואשר המשיבה הפסיקה את שידור הערוץ קודם כניסת הימים הנ”ל או לכל הפחות לא סיפקה שידורים מתאימים והולמים במהלכם; (ב) לצפות בשידור ערוץ אחר קודם כניסת יום הזיכרון, והמשיבה הפסיקה את שידורי הערוץ קודם כניסת יום הזיכרון.

התובעים בתביעה זו הם אסנת וסלישין [בעלת מנוי בחברת הוט וחמותו של המבקש השני] ומפרש אטיאס [“הנהנה בפועל מהמנוי יחד עם בת זוגו ובנם. במשך תקופה מסויימת הם אלה ששילמו בפועל על המנוי”].

לטענת התובעים, חברת הוט הפרה, בין היתר, את כללי התקשורת (בזק ושידורים) (בעל רישיון לשידורים), התשמ”ח – 1987 והן את רישיונה שניתן לה מאת משרד התקשורת.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי בערב יום הזיכרון לחללי צה”ל ב- 17.4.2018 בסביבות השעה 16:00 ביקש לצפות באחד מערוצי הסרטים של חברת הוט אולם על המרקע נכתב כי השידורים יתחדשו לאחר יום הזיכרון, למחרת בשעה 20:00. “המבקש לא הצליח להבין את פשר ההודעה מדוע שלוש שעות לפני כניסת יום הזיכרון המשיבה כבר מפסיקה לשדר את שידוריה”.

“… המבקש בדק ומצא כי אין זה הערוץ היחיד ששידוריו פסקו עם התקרב יום הזיכרון. מבדיקה שערך המבקש מייד לאחר מכן עלה כי ברובם המכריע של ערוצי המשיבה בהם היא משדרת שידורים עצמיים [ערוצי “… HOT”] וכן בערוצים נוספים, חיצוניים, המשודרים על-ידה, השידורים מופסקים בערב יום הזיכרון הרבה הרבה לפני תחילת יום הזיכרון, המתחיל על-פי חוק בשקיעת החמה. נציין כי ביום 17.4.2018 שקיעת החמה הייתה בשעה 19:13 או סמוך מאוד לכך”.

‘אין הכוונה לפגוע בקדושת ימי הזיכרון’

בהמשך כתב הטענות נאמר: “בנקודה זו חשוב להדגיש ולהבהיר, וזאת על-מנת שלא תצטייר תמונה מעוותת חלילה, כי אין בכוונת המבקשים, חלילה, לפגוע בכהוא-זה בקדושתם של ימי הזיכרון. כל שדורשים המבקשים הוא כי המשיבה לא תפסיק את השידורים בערוצים השונים קודם תחילת ימי הזיכרון (למעט תכנים שאינם הולמים את אווירת ימי הזיכרון, בפרק הזמן הסמוך מאוד לתחילת היום) וכן תמלא את חובותיה לקיים שידורים הולמים ומתאימים בערוצים העצמיים המופעלים על-ידה, גם בימי הזיכרון השונים (כולל תשעה באב).

“כך, המבקשים סבורים כי ככל שמדובר בערוצים עצמיים בהם אין ראוי לשדר משדרים מסויימים בימי הזיכרון או בסמוך אליהם (למשל, משדרי בידור וכיוצ”ב), ניתן למצוא לכך פיתרון בנקל. בראיית המבקשים, לא צריכה להיות כל בעייה למצוא את המענה המתאים ולהשלים את המשבצת החסרה באמצעות שידור תוכניות או סרטים ההולמים את אווירת היום.

“… התובעים סבורים כי אין כל סיבה להפסיק את שידור הערוצים השונים ביום הקודם לימי הזיכרון, בוודאי זמן ניכר קודם כניסת יום הזיכרון – כשם שאין חובה על בתי-קפה לסגור את שעריהם קודם כניסת יום הזיכרון אלא בשקיעת החמה.

התובעים מציינים כי אין זו רק משאת ליבם אלא דרישה ברורה של החוק. “המשיבה מנצלת ניצול ציני את קדושתם של ימי הזיכרון השונים ומחליטה, ככל הנראה על דעת עצמה, שלא לשדר שידורים כלשהם לפחות בחלק מהערוצים העצמיים, וזאת במהלך כל יום הזיכרון והשעות שלפניו וכן מפסיקה את השידורים בערוצים האחרים אף זמן רב קודם תחילת יום הזיכרון. התנהלות זו מסבה לה כמובן חיסכון כספי ניכר. שכן מחד, המשיבה חוסכת לעצמה רכישת סדרות ותוכניות אשר ישודרו בימי הזיכרון ולכל הפחות במהלך היום הקודם להם, ומאידך היא איננה מזכה את הלקוחות בגין הפסקת השידורים”.

בכתב התביעה נאמר כי בא כוח המבקשים פנה בשאילתה בכתב אל המועצה לשידורי כבלים ולשידורי בלוויין [במשרד התקשורת] בשאלה האם החלטת חברת הוט שלא לקיים שידורים בערוצים מסויימים בערב יום הזיכרון או ביום הזיכרון עצמו היא החלטה עצמאית שלה או שהיא צריכה לקבל לשם כך את אישור המועצה.

תשובה (לא חתומה) של המועצה המובאת כנספח לתביעה אומרת כי “הרישיונות לשידורים של הוט ויס מחייבות אותם לשידורים שהולמים את ימי הזיכרון. את התוכן עצמו החברות בוחרות באופן עצמאי”. [הערה: הטעות – במקור]. לדברי התובעים, “מתשובת המועצה עולה כי אין כל בסיס שבדין, מבחינת המועצה, להחלטת המשיבה להפסיק את השידורים כבר בערב יום הזיכרון”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד נועם צוקר. [הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות באופן זהה בטקסט של כתב הטענות].

מבזקים