שע”מ: מכרז למוצרי ניתוב – סיסקו [רכישה, אספקה והטמעה]

הגוף המפרסם: רשות המיסים בישראל/שע”מ (שירות עיבודים ממוחשבים)

נושא המכרז: מכרז למוצרי ניתוב – סיסקו [רכישה, אספקה והטמעה]

מס’ המכרז: 5-2018

תאריך פרסום: 12 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 29 באוקטובר 2018

הערות: רשות המסים בישראל, שירות עיבודים ממוחשבים – שע”מ, מפרסמת בזאת מכרז ל”מציעים המוסמכים” של חברת סיסקו למתן הצעה למוצרי ניתוב – סיסקו.

תקופת ההתקשרות הינה למשך שנה אחת  ולרשות המסים שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, עד שנה בכל פעם, וזאת בכפוף לחוק חובת המכרזים תשנ”ב – 1992, התקנות על פיו והוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

תנאי סף להשתתפות ולמשך כל תקופת המכרז זה הוא השתייכות לקבוצת המשווקים הנמנים על רשימת “המציעים המוסמכים” של חברת סיסקו קטגוריית Gold Partner.

בנוסח המכרז עצמו נאמר כי שע”מ מעריכה שהיקפו של המכרז עשוי להגיע לכשלושה מיליון כולל מע”מ אולם מדובר בהערכה בלבד והיא אינה מתחייבת לסכום זה בפועל.

מבזקים