שופט מחוזי בת”א החליט לדון יחדיו בארבע תביעות נפרדות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) שהוגשו באותו היום נגד חברת Apple

ב- 24 בדצמבר 2017 בשעה 09:02 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשו שלוש תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת Apple לגבי פעילות החברה בנוגע למכשירי ה- iPhone מדגמים ישנים יותר”.

מאוחר יותר, בשעה 13:03, דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “לבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Apple לגבי פעילות החברה בנוגע למכשירי ה- iPhone מדגמים ישנים יותר; זו התביעה הרביעית בנושא המוגשת היום [בנפרד] ע”י ארבעה תובעים שונים”.

Read IT Now היה הראשון לפרסם את דבר הגשת התביעות הללו סמוך לאחר הגשתן בבתי-המשפט

כשפירסמתי את הידיעה באותו היום כתבתי בה הערה לפיה “ככל הנראה עשוייה חברת אפל בארץ לבקש מבית-המשפט לאחד את הדיון בכל ארבע התביעות הללו לדיון אחד ו/או לבקש שהדיון יהיה רק לגבי תביעה אחת ושאר השלוש יבוטלו [אלא אם כן יחליט בית-המשפט כי התביעות אינן חופפות בטיעוני התובעים]”.

עורכי דין שהגישו את התביעה השנייה (עפ”י סדר הזמנים של ההגשה) היפנו את תשומת ליבו של בית-המשפט המחוזי בתל אביב לכך שהוגשו באותו היום ארבע תביעות שונות באותו נושא.

כבוד השופט חאלד כבוב, שופט בית-המשפט המחוזי בתל אביב, פירסם בעקבות כך ב- 11.1.2018 את ההחלטה הבאה: “… מאחר והוגשו שלושה הליכים נגד אותם המשיבים, באותו היום, לבית-משפט זה, הליך נוסף הוגש גם כן באותו היום לבית-משפט מחוזי מרכז, הדעת נותנת שיש מקום לערוך דיון לפי סעיף 7, כפי שהוריתי.

“על כן כל באי כוח הצדדים הקבועים בפני בית-משפט זה יפעלו בהתאם לרישא של החלטתי, זאת יעשו בתוך 30 יום. כמו כן הם יעבירו עותק מהחלטתי זו לב”כ המייצג בתיק שהוגש לבית-המשפט המחוזי מרכז.

“… הדיון לפי סעיף 7 יתקיים בפניי. על כן יש לנתב את התיקים בשלב זה אלי”.

יצויין כי שלושה ימים לאחר החלטתו זו של בית-המשפט המחוזי הוגשה תביעה נוספת נגד אפל בבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד, כפי שדיווחתי כאן באתר זה. ככל הנראה היא תצורף גם כן לארבע התביעות הראשונות.

חוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו – 2006 קובע בסעיף 7 בנושא ‘בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת‘:

(א) (1) מצא בית-המשפט שאליו הוגשה בקשה לאישור כי תלויה ועומדת בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת, אשר מתעוררות בה שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, רשאי הוא, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור לבית-המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת – לאותו שופט או מותב.

(2) מצא בית-המשפט כי מתקיים האמור בפסקה (1), והייתה הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, יורה בית-המשפט על העברת הדיון בבקשה לאישור המאוחרת לבית-המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת – לאותו שופט או מותב.

(ב)  על בית-משפט שאליו הועבר הדיון כאמור בסעיף קטן (א) יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)  לעניין בקשה לאישור קודמת שטרם החל הדיון בה – בית-המשפט רשאי להורות על צירוף הבקשה לאישור המאוחרת לבקשה לאישור הקודמת ולדון בהן יחדיו, או על מחיקת אחת הבקשות, כולה או חלקה, ורשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, והכל כדי שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר;

(2) לעניין בקשה לאישור קודמת שהחל הדיון בה – בית-המשפט רשאי להורות כאמור בפסקה (1), ובלבד שלא יורה על החלפת המבקש שהגיש את הבקשה לאישור הקודמת או בא הכוח המייצג, אלא אם כן שוכנע שהדבר דרוש כדי שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר, והכל בהתחשב בשלב שבו נמצא הדיון בבקשה לאישור;

(3)  לעניין תובענה ייצוגית קודמת שהוגשה בשם אותה קבוצה, כולה או חלקה – בית-המשפט יורה על מחיקת הבקשה לאישור המאוחרת, כולה או חלקה, ואולם רשאי הוא להורות אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שלא יורה על צירוף עילות תביעה נוספות או חברי קבוצה נוספים אלא אם כן מצא כי התקיימו לגבי עילות תביעה או חברי קבוצה כאמור כל התנאים וההליכים הנדרשים לפי חוק זה לשם אישור תובענה ייצוגית; הורה בית-המשפט על צירוף כאמור, יראו את החלטתו כהחלטה בבקשה לאישור.

(ג) בית-המשפט לא יורה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) עד (3) אלא לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם לעניין זה.

מבזקים