שופטת הוציאה צו ארעי נגד חח”י לגבי החלטתה במכרז לקבלת שירותי אספקת כבלי תקשורת; הדיון בבקשה להוצאת צו ביניים – שהיה אמור להתקיים מחר (ד’) – נדחה למועד חדש שטרם נקבע

ביום רביעי, 14 באוגוסט 2019, בצהריים דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: הוגשה (14.8.2019) עתירה מינהלית [בנושא מכרזים] של חברת טלדור כבלים ומערכות נגד חברת החשמל לישראל (חח”י) ונגד חברת טלראן תקשורת; טרם פורסם הנוסח המלא של העתירה המנהלית.

באותו יום בו הוגשה העתירה המינהלית של טלדור כבלים ומערכות באמצעות עו”ד מאיר בן שחר, ניתנה בבית-המשפט המחוזי בחיפה (בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) החלטה בדבר צו ארעי נגד חברת החשמל.

כבוד השופטת ריבי למלשטריך-לטר כתבה בין היתר בהחלטתה מאותו היום:

“העותרת [חברת טלדור כבלים ומערכות] הגישה בקשה למתן סעד ארעי/צו ביניים על-מנת שבית-המשפט יורה למשיבה 1 [חברת החשמל לישראל] שלא לבצע כל פעולה לצורך קידום התקשרות על המשיבה 2 [חברת טלראן תקשורת (1986) בע”מ] במסגרת מכרז לקבלת שירותי אספקת כבלי תקשורת. נטען כי הסעד הזמני הכרחי נוכח העובדה שמדובר במכרז לאספקת ציוד תקשורת שעלול להיות מוטמע ומשולב בטווח המיידי בתשתיות חברת החשמל והמטרה היא למנוע מעשה עשוי.

“לטענת העותרת, במוקד המחלוקת החלטת המשיבה 1 לבטל מכרז פומבי (מכרז 102663420) שבו – לאחר הליך מיון ארוך – נותרה הצעת העותרת ההצעה היחידה […] וחרף אי עמידת המשיבה 2 בתנאי סף של המכרז ואי עמידה בתקינה הנדרשת, החליטה המשיבה 1 להתקשר עם המשיבה 2. עוד נטען כי המשיבה 1 איפשרה למשיבה 2 לסטות מן המפרט המחייב שהוגדר במכרז ולספק ציוד תקשורת זול יותר למרות שלא איפשרה זאת לעותרת. עוד נטען כי לאחר הגשת ההצעות הכספיות ניהלה המשיבה 1 משא ומתן רק עם משיבה 2 וסירבה לקיים משא ומתן עם העותרת על אף שהפעם הכספי בין שתי ההצעות לא היה גבוה”.

השופטת מפרטת את השתלשלות האירועים במכרז וציינה כי “מדובר במכרז לאספקת כבלי תקשורת לחברת החשמל לשנתיים הקרובות עם אופציה לשנה נוספת. המכרז הוא מדצמבר 2018”.

לדברי השופטת, “ביום 15.5.2019 הסתיים שלב המיון המוקדם, כפי שנקבע בהחלטת וועדת המכרזים והוחלט על מעבר לשלב של הצעות מחיר. המועד האחרון להגשת הצעות המחיר היה 26.5.2019. העותרת הגישה את הצעתה. משיבה 2 הגישה הצעתה לאחר שחלף המועד האחרון לעשות זאת. ביום 3.6.2019 הודיעה וועדת המכרזים על ביטול המכרז ומעבר לשלם בל”מ שבו יש להגיש הצעות מחיר עד ליום 10.6.2019. בדיעבד הסבירה המשיבה 1 את החלטתה זו כי הצעת העותרת הייתה גבוהה מהאומדן הפנימי של חברת החשמל”.

בהמשך מציינת השופטת כי “רק ביום 2.7.2019, בעקבות בירור יזום על-ידי העותרת, נודע לעותרת על זכיית המשיבה 2 וההתקשרות מולה. נטען כי גם הצעת המחיר של המשיבה 2 בשלב הבל”מ חרגה מאומדן המשיבה 1”.

באשר לטענות של חברת טלדור כבלים ומערכות מציינת השופטת בין היתר כי חברת טלראן תקשורת “לא הוכיחה כי הכבלים שהיא מספקת עומדים בתנאי התקן שכן מסמך המעבדה שצירפה המשיבה אינו בתוקף, אינו מזכיר את הכבל הספציפי וגם איננו מזכיר את התקן הדרוש. כמו כן לא צורפה על-ידי המשיבה 2 אסמכתא תקפה כי לספק הסיני שלה יש תעודת תקן איכות ISO 9001. היה בכך לפסול את המשיבה 2 כמי שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז”.

השופטת מציינת עוד בהחלטתה כי “לפי תקנות בתי-משפט לעניינים מינהליים בכתב הטענות נאמר בין היתר כי לא יינתן צו ביניים מבלי שניתנה הזדמנות למשיב להגיש תגובה או שהתקיים דיון במעמד הצדדים […] יחד עם זאת, במקום בו ראה בית-המשפט כי השהיית ההחלטה לצו ביניים עלולה לגרום נזק חמור, רשאי בית-המשפט ליתן צו ארעי על יסוד הבקשה בלבד”.

“בנסיבות האמורות, ועל-מנת למנוע התארגנות שאיננה הפיכה או מצב של ‘מעשה עשוי’, ונוכח העובדה כי היק נקבע לדיון במעמד הצדדים למועד קרוב, מצאתי לנכון לתת צו ארעי שימנע מהמשיבה 1 [חח”י] לבצע פעולה כלשהי לצורך קידום ההתקשרות עם המשיבה 2 או קידום הזמנת הכבלים מהמשיבה 2”.

* בינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בבית-המשפט המחוזי בחיפה במעמד כל הצדדים מחר, רביעי, 21.8.2019 (אותו “מועד קרוב” כדברי השופטת) – נדחה למועד אחר שטרם נקבע.

 

מבזקים