רשות ניירות ערך: מכרז פומבי – הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה

הגוף המפרסם: רשות ניירות ערך

נושא המכרז: מכרז פומבי – הזמנה להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה

מס’ המכרז: 3/17

מועד אחרון: 23 במארס 2017

הערות: רשות ניירות ערך הוקמה על פי חוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1998,  ותפקידה הוא שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, כפי שנקבע בחוק זה.

רשות ניירות ערך מזמינה מציעים העונים על תנאי הסף ובמסמכי שלב המיון המוקדם, להשתתף בשלב מיון מוקדם למכרז לתחזוקה של מערכת BI המשמשת לתחקור נתוני בורסה. מציעים שיעמדו בתנאי המיון המוקדם יוזמנו להשתתף במכרז, וזאת בהתאם לתנאים שתקבע ועדת המכרזים של הרשות.

הספק זוכה במכרז זה יתחזק עבור הרשות מערכת BI המשמשת את הרשות לצורך תחקור של נתוני בורסה בהתאם להסכם רמת שירות (SLA). בנוסף לשירותי התחזוקה יבצע הספק במערכת שינויים ושיפורים.

שירותי התחזוקה יינתנו בכל מתקני הרשות, בירושלים ובתל אביב. הספק יספק לרשות תחזוקה בשני מתקנים אלה והרשות לא תפצל את הזכייה בין המציעים.

בנוסף, בתום ההתקשרות יעניק הספק לרשות שירותים הכוללים חפיפה ותמיכה.

מבזקים