רשות ניירות ערך: מכרז למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות התפעול של הרשות

הגוף המפרסם: רשות ניירות ערך

נושא המכרז: מכרז  למתן שירותי ייעוץ בענייני רישום חשבונאי במערכת ERP ובמערכות התפעול של הרשות [לרבות: תחזוקת טבלאות אב, ניהול אינדקסים, ניהול משתמשים והרשאות, איפיון ממשקים והגדרת תהליכי עבודה פנימיים במערכת ה- ERP]

מס’ המכרז: 9/19

תאריך פרסום: 16 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 10 בנובמבר 2019

הערות: הזוכה במכרז יספק לרשות שירותי ייעוץ ERP [מערכת ERP המכילה לפחות מודול פיננסי ומודול לוגיסטי]. תמורת שירותים אלה, תשלם הרשות לספק לפי תעריף של שלוש מאות ₪ לשעת עבודה בפועל (בתוספת מע”מ), בכפוף ובהתאם לקבוע בחוזה שייחתם בין הספק לבין הרשות. תעריף זה יוצמד למדד המחירים לצרכן.

אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ייעוץ ה- ERP שיידרשו על-ידי הרשות לשנה הינו כשבע מאות ועשרים שעות. יודגש, כי אומדן זה מהווה הערכה בלבד, שאין בה כדי להטיל על הרשות חבות מסוג כלשהי. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות, או לא להתבצע כלל. חלק הארי של השירותים יינתן במשרדי הרשות בירושלים.

תקופת ההתקשרות היא שנה מיום חתימת הרשות על החוזה עם הזוכה במכרז. לרשות תעמוד האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית בפרקי זמן נוספים וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש שנים בסך הכל (כולל ההתקשרות המקורית).

מבזקים