רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לתכנון של Transformation Center Data, DCT לקראת מעבר לתשתית ענן ממשלתי

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לתכנון של Transformation Center Data, DCT  לקראת מעבר לתשתית ענן ממשלתי

מס’ המכרז: 16/16

תאריך פרסום: 9 ביוני 2016

מועד אחרון: 4 באוגוסט 2016

הערות: בהזמנה להציע הצעות נאמר בין היתר: “טכנולוגיות המידע מהוות כיום את התשתית הקריטית של כל גוף עסקי וציבורי. באמצעות טכנולוגיות המידע מבוצע חלק גדול מתהליכי העבודה, זרימת המידע, קבלת ההחלטות, הניהול השוטף, הבקרה ושמירת הידע. גופים בעלי טכנולוגיות מידע מתקדמות מנצלים וממקסמים באמצעותן יתרונות יחסיים, שיפור שירות וכן ניצול מירבי של משאבי הארגון יחסית לארגונים אחרים.

“ממשלת ישראל שמה לפניה כיעד את שיפור השירות לציבור באמצעות שיפור נגישות המידע, הגברת יכולת השימוש במערכות השונות,  שיפור תהליכי העבודה ויכולת קבלת נתונים עדכניים בזמן אמת.

“אחת הדרכים המרכזיות להגשמת יעד זה הינה שינוי בתהליכי הניהול וההפקה של שירותי המידע במגזר הממשלתי וזאת באמצעות הקמת תשתית ענן ממשלתי. כחלק ממימוש חזון זה, רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה מקדמת תוכנית להקמת תשתית הענן הממשלתי   – IL-GOV-Cloud – שהוא מערך שמטרתו לספק למשרדים ממשלתיים שירות רוחבי של תשתית טכנולוגית מתקדמת.

“תוכנית זו נגזרת מהחלטת ממשלה מספר  2097 מיום 10 באוקטובר 2014 שקבעה כי על רשות התקשוב ‘לפעול להעברת תשתיות התקשוב של משרדי הממשלה למודל מחשוב ענן’.

“תפישת הענן איננה חדשה. השימוש בטכנולוגיה זו קיים בשמות משתנים במגוון רחב של ארגונים. יחד עם זאת, הניסיון ביישום תפישה זו בגופים ציבוריים –  מוגבל.  כצעד ראשון למימוש התוכנית, רשות התקשוב מקדמת תוכנית לבחינת משמעויות הקמת והפעלת תשתיות מחשוב ענן למשרדים הממשלתיים. אחד הכלים שיסייעו בגיבוש תוכנית זו הינו הכנת מפת דרכים (Roadmap) של תהליך המעבר מסביבת התקשוב הקיימת במשרדים לסביבת הענן (או תהליך DCT – Data Center Transformation). מפת דרכים זו תשמש כמסמך מנחה לקראת הקמת תשתיות הענן.

“חזון רשות התקשוב לתהליך המעבר לתשתית ענן הינו ‘קידום טכנולוגיית המידע במגזר הממשלתי באמצעות הקמת תשתית ענן ממשלתי רוחבית וציבורית לרשות גורמי הממשלה,  וזאת במטרה לשפר את השירות לציבור,  ליעל את תהליכי העבודה בין המשרדים,  להביא לניצול מיטבי של תשתיות התקשוב, ולהעצמת יכולת הפיתוח ופעילות הליבה של המשרדים ושל כלל המשתמשים במדינה’. [ההדגשה – במקור].

“תשתית הענן איננה פיתרון קסם לכלל הבעיות הקיימות כיום במגזר הממשלתי בנושא תשתית התקשוב. למיצוי היתרונות הגלומים בשיטה זו נדרש תהליך הטמעה מורכב, לצד התמודדות עם הסיכונים שהיא מציבה, באופן שייווצר שיפור משמעותי ביכולות ובתוצרים של מערך טכנולוגיות המידע במגזר הממשלתי”.

לקראת מימוש תהליך המעבר לתשתית הענן גיבשה רשות התקשוב מסמך מדיניות שנועד להתוויית הקווים המרכזיים ומערכת הכללים הבסיסית בדרך למימוש והפעלת תשתיות הענן הממשלתיות.

בין עקרונות המדיניות העיקריים:

+ תשתית הענן הממשלתי תהווה תשתית תקשוב ממשלתית (ICT)  מרכזית רוחבית מחייבת, תוך איחוד רוב מערכי תשתית התקשוב הקיימת במשרדים הממשלתיים למערך אחוּד אשר יספק שירותים שוטפים לכלל המשרדים הממשלתיים ולגורמים נלווים אשר יצטרפו לתשתית.

+ תשתית הענן הממשלתי תתבסס על תפישת ענן קהילתי (Community cloud).

+ כלל המשרדים הממשלתיים יידרשו להצטרף לתשתית זו בהתאם לתהליך מדורג שיוגדר במעלה הדרך. רק שימושים חריגים יוותרו בהפעלה עצמית של המשרדים (On premise).

+ יישום תפישת הענן הממשלתי לא ישנה את מרחבי האחריות והסמכות רשות התקשוב תשמש כרגולטור וכגורם מקצועי מנחה, בעוד המנמ”רים במשרדים ימשיכו להיות אחראים על מתן השירות, וזאת באמצעות ספקי הענן אשר יספקו להם את שירותי התקשוב הנדרשים.

+ ההחלטה על העברת מערכת לסביבת הענן תתבסס על השאיפה ליצור ערך כלכלי (Value for money), שיפור האפקטיביות וטיב השירות הניתן.

+ תשתית הענן הממשלתי תכלול מרחב סביבות רחב שיכלול מגוון סוגי שירות (IaaS,  PaaS ,SaaS) בהתאם לדרישת הלקוחות. בכוונת רשות התקשוב לתעדף את השימוש בתשתית PaaS ו-  SaaS  –  ככל הניתן.

+  אספקת השירות תבוצע בידי המגזר הפרטי, וזאת תחת בקרה ופיקוח הדוקים של המשרדים הממשלתיים והרגולטורים השונים,  באמצעות מנגנון פיקוח וניהול.

+  תשתית הענן הממשלתי תיושם בתאום עם מדיניות אבטחת מידע ומדיניות אבטחה פיזית מוגדרות וברורות ובכפוף להן,  וכן בתיאום עם הגורמים המנחים בתחום הביטחון.

+ כצעד ראשוני לקראת הפעלת תשתית הענן עבור המשרדים הממשלתיים,  ובמקביל לפרסום מכרז זה, יקודם תהליך להנגשת שירותי הענן הציבורי לרשות המשרדים הממשלתיים. שירותי הענן הציבורי שיוצעו יכללו שירותי ענן גלובליים,  שיסופקו על ידי חברות מתמחות בינלאומיות,  ושירותי ענן בארץ, שיסופקו על-ידי חברות שיקימו חוות שרתים בארץ.

יודגש כי שירותי הענן הציבורי יופעלו במקביל לשירותי הענן הממשלתי,  כאשר בכל סביבה יופעלו מערכות אחרות,  בהתאם למדיניות שתיקבע.  במידת הצורך יופעלו ממשקים בין הסביבות השונות [ההדגשה – במקור].

רשימת המשרדים הממשלתיים המרכיבים את “קבוצת הבסיס“:  משרד החינוך; משרד המשפטים; המוסד לביטוח לאומי; המרכז למיפוי ישראל (מפ”י); מימשל זמין; רשות מקרקעי ישראל (רמ”י); הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס); משרד הבינוי; משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; שע”מ; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הכלכלה; משרד הבריאות ומשרד החוץ.

מבזקים