רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לרכש שירותי ענן ציבורי

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לרכש שירותי ענן ציבורי

מס’ המכרז: מכרז מסגרת פומבי 21/17

תאריך פרסום: 25 ביולי 2017

מועד אחרון: 18 בספטמבר 2017

הערות: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי מבקש לעניין ספקים להיכלל כספקי מסגרת עבור רכש שירותי ענן ציבורי עבור רשות התקשוב במשרד ראש הממשלה, השירות יינתן בהתאם לתיחור פרטני שייערך על ידי רשות התקשוב הממשלתי עבור כל משרד ממשלתי. מטרת המעבר לתשתיות ענן ממשלתי, בין היתר, היא לייצר סביבת עבודה מודרנית ומתקדמת לתשתיות המחשוב הממשלתיות.

תקופת התקשרות לתקופה של שנתיים. המשרד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות עד שלוש שנים נוספות בסך הכל.

הרשות מעוניינת לקבל שירותי ענן ציבורי מתוך קטלוג השירותים המוצע על-ידי ספקי הענן, זאת בהתאם לצרכי משרדי הממשלה. השירותים שיידרשו יכללו שירותי ענן בכל הסביבות לרבות IaaS  ,PaaS ו- SaaS.

הגדרת השירותים הנדרשים לכל תיחור תבוצע בנפרד במסגרת הזמנה לתיחור שתפורסם על-ידי הרשות.  ההזמנה תכלול את כל המידע שיידרש לצורך הגשת המענה לתיחור על-ידי ספק המסגרת. עבור כל תיחור שייערך במסגרת מכרז זה.

השירותים יסופקו למשרדי הממשלה על-ידי “ספקי המסגרת”. ספקי המסגרת יעזרו בשירותי ספקי הענן. המציע יציג לפחות ספק ענן בינ”ל אחד, עימו יש לו הסכם התקשרות בתוקף ביום הגשת המענה למכרז לפיה הוא מוסמך לספק שירותי ענן של אותו ספק ענן בינ”ל ללקוחות בישראל.

ספק הענן הבינ”ל שיוצג על ידי המציע עומד בדרישות המצטברות להלן: ספק הענן הבינ”ל נדרש להיות תאגיד ישראלי או תאגיד זר, המנהל את מרכז העסקים שלו במדינה, אשר נכון למועד פרסום המכרז עונה לתנאים המצטברים להלן  (א) בעלת יחסים דיפלומטיים מלאים עם מדינת ישראל וכן (ב) חברה בארגון ה- OECD.

לספק הענן הבינ”ל לפחות שתי חוות שרתים בבעלותו או במסגרת התקשרות עם קבלן משנה, כאשר בכל אחת מהן לפחות 500 שרתים פיזיים.

לספק הענן הבינ”ל קטלוג שירותים בינ”ל פומבי, המפרט את מחירון אותם השירותים. הגישה לקטלוג השירותים הינה באמצעות פורטל שירות עצמי, המאפשר הזמנת שירותים באופן ממוכן.

היקף הפעילות שיוצג על-ידי ספק הענן הבינ”ל בתחום שירותי הענן הציבורי עולה על 10,000,000 דולר לפחות בכל שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד פרסום מכרז זה.

בין תנאי הסף: המציע סיפק ללקוחותיו בשנה שקדמה למועד פרסום המכרז שירותי ענן ציבורי העונים על התנאים המצטברים להלן: המציע סיפק באופן ישיר שירותי ענן ציבורי ללפחות חמישה לקוחות שונים בישראל. היקף ההתקשרות השנתי לכל לקוח מוצג הינו לפחות 50,000 ₪ כולל לשנה.

מבזקים