רשות התקשוב הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי מחקר טכנולוגי, ייעוץ ומידע עסקי ומקצועי בתחומי טכנולוגיות המידע

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי מחקר טכנולוגי, ייעוץ ומידע עסקי ומקצועי בתחומי טכנולוגיות המידע

מס’ המכרז: 34/18

תאריך פרסום: 4 במארס 2019

מועד אחרון: 1 באפריל 2019

הערות: רשות התקשוב הממשלתי מבקשת לקבל הצעות להתקשרות עם חברות אנליסטים בינלאומיות המיוצגות בישראל, המספקות שירותי מחקר טכנולוגי, ייעוץ ומידע עסקי ומקצועי בתחומי טכנולוגיות המידע בישראל ובעולם, ממקורות מידע שונים הכוללים ספקים ולקוחות מרחבי העולם ומגזרי שוק שונים, לרבות המגזר הציבורי בישראל ובעולם, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם ספקי המסגרת תהיה לתקופה של שנתיים. למזמין תהיה זכות הברירה (אופציה), להארכה/ות נוספת/ות בעד 3 תקופות נוספות של עד שנה בכל פעם ובסה”כ עד שלוש שנים נוספות. סך כל תקופת ההתקשרות תהיה עד חמש שנים.

בין תנאי הסף: המציע הוא חברת בת/נציגות מקומית/סניף מקומי/שלוחה מקומית של חברת האנליסטים (חברה זרה) ששירותיה מוצעים במסגרת מכרז זה. חברת האנליסטים עוסקת בתחומי מידע וידע הקשורים בלפחות 20 מתוך 28 הנושאים המצוינים במסמכי המכרז, מעסיקה אנליסטים המתמחים בלפחות 14 מ- 28 הנושאים וערכה מחקרים העוסקים בלפחות 14 מתוך 28 הנושאים. כמו כן, חברת האנליסטים מתפעלת פורטל/אתר הכולל מאגרי מידע של תכנים ומחקרים המפורסמים על ידה, עם גישה ללקוחותיה, כולל יכולות חיפוש והורדת תכנים ע”י הלקוח.

המציע מספק שירותי חברת האנליסטים עבור, לכל הפחות, 3 יחידות תקשוב בארגונים בישראל, במשך לפחות שנתיים לכל ארגון, החל מיום 1.1.2014, כאשר כל אחד מהארגונים הינו ארגון עם מחזור פעילות שנתי של מעל 500 מיליון ₪ ב- 2018.

מבזקים