רשות התקשוב הממשלתי [במשרד ראש הממשלה]: מכרז פומבי לאספקה, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערכות DataPower מתוצרת IBM עבור יחידת מימשל זמין

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

נושא המכרז: מכרז פומבי לאספקה, תחזוקה ומתן שירותים מקצועיים למערכות DataPower מתוצרת IBM עבור יחידת מימשל זמין וכן שירותים מקצועיים למערכת בהתאם לצרכי המשרד, תוך השתלבות במערך הקיים של מימשל זמין, הכולל מרכיבי חומרה, תוכנה וניהול, עם יכולת התאמה למימוש מדיניות האבטחה של מימשל זמין.

מס’ המכרז: 31/16

תאריך פרסום: 16 בפברואר 2017

מועד אחרון: 8 במארס 2017

הערות: תקופת ההתקשרות – שלוש שנים. למשרד שמורה זכות הברירה הבלעדית (אופציה) להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת ועד שלוש שנים נוספות בסך הכול. תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שש שנים במצטבר.

בין תנאי הסף: מציע אשר הוא נציג/מפיץ מורשה בישראל של מוצרי DataPower של IBM, ואשר מוגדר כשותף של IBM. מציע שהוא בעל ניסיון באספקת השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה, לפחות במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

מבזקים