רשות התקשוב הממשלתי: “במהלך השנה החולפת בוצעו מספר מהלכים הבאים לצמצם את תלות הממשלה במוצרי חברת מיקרוסופט”

הגוף המפרסם: משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית – בחינת קיומם של ספקים

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2020; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: שחר ברכה מ”מ מנהל רשות התקשוב הממשלתי כותב בין היתר בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי “ביום 19.12.2018 הכריזה וועדת הפטור, על בסיס חוות דעת הח”מ מיום 28.11.2018, על חברת מיקרוסופט כספק יחידת למוצרים המפורטים בהמשך מסמך זה, לפי תקנה 3א(א)(1) לשנת 2019 מהנימוקים המפורטים להלן:

+ עבודת משרדי הממשלה מבוססת ברובה על שימוש בכלים ממוחשבים ובתוכנות מסוגים שונים, הן ברמת תחנות העבודה והן ברמת שרתי המערכת.

+ לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי וגופים דומים רבים בעולם”.

“לצורך בחינת הנושא וגיבוש מדיניות מרכזית לקראת חידוש הסכמי הרישוי של הממשלה לשנים 2019-2022, בוצע ניתוח של מוצרי מיקרוסופט השונים, אופן מימושם בממשלה, החלופות האפשריות והמשמעויות לשילוב פיתרונות שונים”.

“[…] בהמשך למפורט לעיל, עמדתי המקצועית היא שגם לשנת 2020 חברת מיקרוסופט הינה עדיין ספק יחיד לעניין המוצרים השייכים לקבוצה הראשונה והשנייה להם, בשלב זה, אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית”. [הערה: ההדגשה – במקור].

“יחד עם זאת יובהר כי במהלך השנה החולפת בוצעו מספר מהלכים הבאים לצמצם את תלות הממשלה במוצרי חברת מיקרוסופט, לדוגמה: פרסום מכרז מרכזי לשירותים בתפוקות התחום ה- Open Source, מיפוי כלי Open Source המתאימים לשימוש בממשלה ובחינת חלופות הרכש עבורם ועוד”.

“בהתאם לתוצאות הליך תחרותי מרכזי 13-2018, רכש המוצרים יבוצע מספק שנבחר לאחר הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של מיקרוסופט על מחירי המוצרים וקבלת הנחה ניכרת נוספת, הליך שהביא לחיסכון נוסף בעלויות הממשלה בתחום”.

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 30.11.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”.

+ ב- 4.1.2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: אושר: מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של Microsoft על מחירי המוצרים [בהיקף 56 מיליון ₪ לשנת 2019].

+ ב- 3.3.2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: מינהל הרכש הודיע למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: הופסקה לאלתר ההתקשרות המרכזית עם גטר גרופ ויש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

+ ב- 8.3.2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: מינהל הרכש בהודעה למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז; יש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

מבזקים