רשות המיסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”מ): מכרז לשירותי ייעוץ בטכנולוגיות מחשוב

הגוף המפרסם: משרד האוצר/רשות המיסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”מ)

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ בטכנולוגיות מחשוב 

מס’ המכרז: 5-2019

תאריך פרסום: 23 ביולי 2019

מועד אחרון: 10 בספטמבר 2019

הערות: משך ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות או חלקן, ובלבד שתקופת ההסכם, כולל תקופות ההסכם המוארכת, לא תעלה על חמש שנים מיום חתימת הסכם זה, בכפוף לקיום ואישור תקציבי, לחוק חובת המכרזים, התקנות על פיו ולהוראות תקנון כספים ומשק המתפרסמות על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

מבזקים