רשות המים: מכרז להתקנה ולתחזוקה של מכשירי קשר ברשת “ברק כתום”

הגוף המפרסם: הרשות הממשלתית למים ולביוב/יחידת ביטחון מים

נושא המכרז: מכרז להתקנה ולתחזוקה של מכשירי קשר ברשת “ברק כתום

מס’ המכרז: 100043367

תאריך פרסום: 13 במאי 2019

מועד אחרון: 27 ביוני 2019

הערות: רשות המים משמשת במצבי משבר ושעת חירום (שע”ח) כרשות העליונה למים בשעת חירום. היחידה לביטחון מים ברשות מהווה את השלד המקצועי והמבצעי של הרשות למניעה, היערכות וטיפול במשברי מים בשגרה ובחירום. היחידה אחראית, בין היתר, על הכנת והפעלת חדרי מצב של רשות המים באזורים שונים בשעת חירום.

בשנת 2015 רכשה הרשות מערכת מכשירי קשר לצורך שימוש ברשת קשר של פיקוד העורף (“ברק כתום”), שהיא רשת בעלת שרידות ויתירות למצבי חירום.

מרכז ההפעלה של רשות המים מצוי במשרדי הרשות ברחוב המסגר 14 בתל אביב ובו מותקנים כיום מכשירי קשר ברשת “ברק כתום”.

בחודשים הקרובים מתעדת רשות המים לעבור למשכנה החדש בבניין ג’נרי 2 ברחוב בנק ישראל בירושלים. לשם כך נדרשת העתקת תשתית המערכת המצויה כיום במשרדי הרשות בתל אביב למבנה החדש בירושלים ולמבנה אחר המצוי באזור גוש דן (ככל הנראה בבית דגן). במשרדי רשות המים בראש פינה (אזור התעשייה צח”ר) יש לבצע העתקה של המכשיר הקיים אל חדר אחר במבנה.  במשרדי רשות המים בבאר שבע יש לבצע העתקה של המכשיר הקיים אל חדר אחר במבנה.

כמו כן, קיים צורך ברכישת מכשירים נוספים, כמפורט במכרז זה ומתן שירותי אחזקה לכלל המכשירים הפועלים ברשת “ברק כתום”.

ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך 38 חודשים.  לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה או של חלק ממנה, לרכישת מכשירים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת. תחילת תקופת ההתקשרות המשוערת תהא מיום 1 באוגוסט 2019.

מבזקים