רשות האכיפה והגבייה: מכרז פומבי לרכישה, התקנה, רישוי ושירות של SafeNet – MobilePass

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה

נושא המכרז: מכרז  פומבי לרכישה, התקנה, רישוי ושירות של SafeNet – MobilePass

מס’ המכרז: 10/19

תאריך פרסום: 20 במאי 2019

מועד אחרון: 20 ביוני 2019

הערות: ברשות האכיפה והגבייה קיימת מערכת MobilePass של חברת SafeNet. הרשות מעוניינת לרכוש: חידוש רישוי ל-  300 טוקנים אפליקטיביים;  אופציונלי – רכישת רישיונות ל- 100 טוקנים אפליקטיביים.

תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תימשך שנים עשר חודשים ותתחיל להימנות מיום החתימה על הסכם ההתקשרות והוצאת הזמנה חתומה כנדרש. תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי. שנת ההתקשרות הראשונה תותאם לשנה הקלנדרית.

לרשות האכיפה והגבייה שמורה הזכות להאריך את משך תוקפה של התקשרות זו בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת. בעניין זה, המזמינה תודיע לזוכה, בכתב, 30 ימים מראש, אם ברצונה להאריך את תקופת החוזה. זכותה של המזמינה להודיע על הארכת החוזה לארבע שנים נוספות, שנה או חלק ממנה בכל פעם, ובלבד שסה”כ תקופת ההתקשרות (לרבות ההארכות) לא תעלה על חמש שנים.

 

מבזקים