רשות האוכלוסין מפרסמת מסמך חדש: “שינויים בתעודת הזהות – מידע לגופים ציבוריים”

רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות אגף דוברות והסברה, מפרסמת מסמך חדש בשם ‘שינויים בתעודת הזהות – מידע לגופים ציבוריים’.

“רשות האוכלוסין וההגירה נערכת להחיל על כלל התושבים את חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש”ע – 2009. עם סיום תקופת המבחן תונפק תעודת זהות ביומטרית לכלל תושבי ישראל, המבקשים מסמך זיהוי מרשות האוכלוסין וההגירה.

“במסגרת שיפור השירות לציבור, שינתה רשות האוכלוסין וההגירה את שיטת המסירה של תעודת הזהות הביומטרית, והתעודה תישלח לביתו של המבקש באמצעות שליח. בהתאם לכך, תעודות הזהות הישנות לא ייאספו ממבקש התיעוד הביומטרי והוא יוכל להמשיך ולשאת את תעודת הזהות הרגילה שברשותו עד לקבלת תעודת הזהות הביומטרית החדשה.

“לנוכח השינויים האמורים, תקצר רשות האוכלוסין וההגירה את תוקף תעודת הזהות הישנה ובמקרים מסוימים תנפיק תעודת זהות זמנית.

“במסמך זה מובא המידע על-אודות קיצור תוקף תעודת הזהות ומידע על תעודת זהות זמנית”.

בין היתר מציין המסמך לגבי קיצור תוקף תעודת הזהות מהסוג הישן: “התעודה הקיימת תסומן על ידי נותן השירות בלשכה. תודבק מדבקת ביטחון בקדמת התעודה, שיצוין בה תאריך תוקף התעודה. תוקף התעודה יהיה לתקופה של חודשיים-שלושה. שתי הפינות התחתונות של התעודה ייגזרו בצורה אלכסונית”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 28.2.2017 פורסמה הודעה של רשות האוכלוסין בדבר הגדלת ההתקשרות עם חברת פיתקית – מפעלי הדפסה בע”מ לצורך אספקת מדבקות לתעודת זהות ביומטרית [לעשרה חודשים, עד 31.12.2017].

בהחלטת וועדת המכרזים של הרשות נאמר בין היתר כי  “עד כה, במסגרת הנפקת תעודת זהות ביומטרית החדשה לתושב, התושב היה נאלץ להגיע פעמיים ללשכה. במסגרת הביקור הראשון, התושב היה מגיש את הבקשה לתעודת הזהות ובביקור השני התושב היה מגיע לקבלה. בביקור השני מבוצע אימות התושב מול המערכת והתעודה ותאימות לטביעות האצבע שלו מוקלדות סיסמאות הפעלת התעודה לשימוש מול שירותים מרוחקים של הרשות (שירותים מקוונים).

“במסגרת הליך זה עלה כי תושבים רבים נמנעים להגיע בביקור השני לאיסוף התעודה. בשל כך נצברו עד היום מעל 70,000 תעודות זהות שלא נמסרו. עקב כך נוצר עומס תפעולי אב בלשכה (אחסון יומי של התעודות בסוף יום העבודה, מיון ומציאת התעודה הנדרשת לתושב מתוך מלאי גדול של תעודות ועוד).

“מטרת הרשות לשנות את הליך המסירה ולמסור לתושב את תעודת הזהות באמצעות דואר רשום מאובטח אשר יוודא מסירה ישירה בלבד לתושב מבקש הבקשה.

“במעמד המסירה של תעודת הזהות הביומטרית נלקחת מהתושב תעודת הזהות הכחולה הקיימת ומבוטלת באמצעות גזירת קצוותיה (מוחזרת לתושב לפי בקשתו או נגרסת).

“בשל ביטול הביקור השני בלשכה,  נוצר מצב של חוסר אפשרות איסוף תעודת הזהות הקיימת בידי התושב בעת מסירת תעודת הזהות החדשה בביתו.

“נבדקו אפשרויות רבות של שימוש בתעודת זהות זמנית מכל סוג ובאמצעים שונים ובסופו של תהליך חשיבה מורכב זה נבחרה האפשרות של השארת תעודת הזהות הכחולה בידי התושב אולם יתווסף לה אמצעי ביטחון המגביל את תוקפה של התעודה אשר יגדיר בבירור מוחלט כי התעודה הכחולה אשר בידי התושב הינה תעודת זהות זמנית בעלת תוקף לפרק זמן מוגבל מראש.

“בהתייעצות עם גורמים מקצועיים בתחום ויועצי המחלקה לזיהוי פלילי של משטרת ישראל הוחלט על שימוש במדבקה ביטחונית שאינה ניתנת להסרה, שתהיה חסינה בפני זיופים, הסרה, שינוי צורה וצבע ותכיל תאריך תוקף התעודה.

ב- 10.7.2016 פירסמה הרשות בל”מ [בקשה להצעת מחיר] לשש חברות שונות לאספקת מדבקות ביטחוניות. בסוף התהליך התברר כי רק חברת פתקית הגישה הצעת מחיר. ב- 30.8.2016 התקשרה עימה רשות האוכלוסין לשם ייצור מדבקות ביטחוניות.

“כיום קיים במלאי כ- 80,000 מדבקות ביטחוניות אשר יספיקו עד לחודש אפריל 2017. לפיכך קיים צורך דחוף בהגדלת ההתקשרות (…) לשם אספקת מדבקות ביטחוניות נוספות או עד לפרסום ספק זוכה במכרז הפומבי בעתיד להתפרסם.

“(…) הוועדה מדגישה כי לנוכח העובדה כי האישור כאמור יספיק להנפקת מדבקות ביטחוניות עד לחודש יולי 2017, באחריות היחידה המקצועית לקדם ולזרז את כתיבת מסמכי המכרז הפומבי ופרסומו מול הגורמים הרלבנטיים ברשות” [ההדגשה – במקור].

מבזקים