רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת: “נדמה כי הקלות הבלתי נסבלת של האיום בנשק ‘תביעה ייצוגית’ הפך ל’מכת מדינה’, וחבל”

בנפרד אני מפרסם ידיעה היום לפיה לבית-המשפט השלום בפתח תקוה הוגשה (7.1.2019) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע”מ בגין  הפרה, לכאורה, של הוראות רישיון משרד התקשורת בכך שאינה שולחת מסרונים המתריעים על רמת ניצול חבילת הגלישה החודשית. סכום התביעה ייצוגית עומד על לפחות 2.5 מיליון ₪.

התובע בתביעה זו הוא עו”ד אסף שילה ובכתב התביעה נאמר בין היתר כי “עניינה של תובענה זו הוא הפרת הוראות רישיון משרד התקשורת עקב אי שליחת מסרונים המתריעים על רמת ניצול חבילת הגלישה החודשית […]  הפרת הרישיון היא בוטה: לאחר שימוע ממושך שנערך לכל מפעילות שירותי הסלולר בישראל החליט משרד התקשורת לחייב את המפעילות כולן לשלוח את המסרונים, ואף הקציב זמן התארגנות ניכר (לא פחות משבעה חודשים) לשם כך. בכל זאת החליטה הנתבעת לעשות דין לעצמה, ונמנעה מקיום ההחלטה. היא ממשיכה בכך גם אחרי שהח”מ פנה אליה בפנייה מוקדמת. משכך, בהיעדר ברירה אחרת, מוגשת בקשה זו”.

בין הנספחים לכתב התביעה: מכתב תשובה של חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת בע”מ מ- 2 באוקטובר 2018 החתום ע”י שלומי גוליאן אחראי על פניות הציבור בחברה.

בין היתר נאמר במכתב החברה:

  1. ראשית, כדי להסיר ספק או בלבול, חברתנו עומדת בכל ההוראות בנושא התראות בדבר ניצול חבילות הגלישה.
  2. שנית, ומבלי לגרוע מן האמור, חברתנו לעולם אינה עוצרת מנוי מהמשך גלישה אלא מאפשרת לו להוסיף ויהנות משירותי גלישה בכל עת ובכל נפח. יחד עם זאת קצב הגלישה מואט. הוראות הרישיון המתייחסות למכסת יחידות מכוונות לנפח גלישה [ולא לקצב].
  3. הוראות הסכם הרישיון של חברתנו מפרשות בצורה ברורה את המודל על-פיו פועלת חברתנו ולפיו איננו עוצרים את הגלישה אלא מאיטים את קיצבה.
  4. אשר על כן, אפילו לא היו ניתנות הודעות בדבר ניצול חבילת גלישה [וכאמור – חברתנו נותנת הודעות כאמור] אין כל סתירה בין הוראות הרישיון של חברתנו לבין הוראות הסכם ההתקשרות שלנו”.

כאן ממשיכה התשובה לעסוק בנושא תובענות ייצוגיות: “[…] אין בסתירה הלכאורית האמורה [שאינה קיימת כלל ועיקר] משום עילה להגשת תביעה כנגד חברתנו, לא כל שכן ‘תובענה ייצוגית’.

“יתר על כן, לאור הוראותיו המפורשות של הסכם התקשרות של חברתנו, המפרטות את מודל הגלישה, דינה של כל טענה בדבר אי ידיעה/הטעייה או כל כיוצא בזה עילות להגשת תובענה ייצוגית, להידחות על הסף מחמת השתק ומחמת מניעות.

“למעלה מן הצורך נעיר שממילא על-פי דין אין בהפרת הוראה רגולטורית שבין רגולטור וגוף מפוקח משום הקמת עילת תביעה בין אותו גוף לצדדי ג’. נדמה כי הקלות הבלתי נסבלת של האיום בנשק ‘תביעה ייצוגית’ הפך ל’מכת מדינה’, וחבל. נחדד כי דברים אלה נכתבים למעלה מן הצורך משום שחברתנו לא מפרה את הוראות רישיונה בכל הנוגע לגלישה (ובכלל).

“בנוסף לכל אלה ראוי להזכיר כי לא זו בלבד שחברתנו לא מפרה את הוראות רישיונה בכל הנוגע לגלישה, פועלת בשקיפות מלאה בהסכם הרישיון שלה, ומבחינה משפטית אין ולא יכולה לקום כלפיה עילה לתביעה ייצוגית, הרי שבנסיבות דנא גם לא נגרם כל נזק ולא נגרמת כל הוצאה כספית למנוי, כך שאף מן הבחינה הזו – אין ולא יכולה לקום נגד חברתנו עילה כלשהי”.

[הערה: כל ההדגשות המופיעות כאן בידיעה זו מופיעות באופן זהה לחלוטין בכתב התביעה שהוגש לבית-המשפט או במכתב של חברת רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת].

מבזקים