רכבת ישראל: מכרז לאספקת מחשבי לוח (טבלטים)

הגוף המפרסם: רכבת ישראל

נושא המכרז: מכרז לאספקת מחשבי לוח (טבלטים) [ובהם טבלט אנדרואיד מוקשח 4 אינץ’ ואביזרים; טבלט אנדרואיד מוקשח 10 אינץ’ ואביזרים;  Apple iPad Pro 32GB Wi-Fi+Cellular 9.7 ואביזרים].

מס’ המכרז: 31610

מועד אחרון: 25 בינואר 2017

הערות: מימוש ההסכם יהיה באמצעות הזמנה אשר תימסר לזוכה על ידי הרכבת מעת לעת על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. בהזמנה יפורטו הדרישות וההנחיות הקשורות להזמנה. הרכבת אינה מתחייבת להזמין מהזוכה טובין בהיקף כספי ו/או בכמות כלשהי.

הרכבת תהיה רשאית להזמין טובין כדוגמת אלו שבמכרז זה מספקים נוספים/אחרים בהתאם לצורכי הרכבת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תקופת ההתקשרות הינה ל- 12 חודשים, עם זכות ברירה לרכבת בלבד, להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת,  המצטברות ל- 36 חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה.

מבזקים