רכבת ישראל: הסכם מסגרת שנתי, כלל רכבתי, להספקת מחשבים ומסכים

הגוף המפרסם: רכבת ישראל

נושא המכרז: הסכם מסגרת שנתי, כלל רכבתי, להספקת מחשבים ומסכים לאתרי הרכבת ברחבי הארץ

מס’ המכרז: 31802

מועד אחרון: 6 בספטמבר 2018

הערות: בין תנאי הסף: למציע אישור בתוקף על היותו ספק של HP ברמת platinum first Partner ו\או אישור בתוקף על היותו ספק של LENOVO ברמת platinum Partner.

מובהר כי אין הרכבת מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. לרכבת שמורה הזכות לפי שקול דעתה הבלעדי והמוחלט להתקשר עם יותר מספק אחד לאספקת הטובין נשוא מכרז זה ו\או לפצל את ההתקשרות בין מספר ספקים.

הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה, בכל עת משקולי יעילות או שמירה על האינטרס הציבורי.

מבזקים