קביעת הפרה לחברת מיניפון מכשירי שמיעה בגין הפרה של חוק הגנת הפרטיות: “החברה פגעה בפרטיותם של אזרחים ותיקים בכך שהשתמשה בפרטיהם לשם ביצוע דיוור ישיר של שיחות שיווקיות, בלא שפירטה את הפרטים שהחוק מחייב לפרט בעת פנייה בדיוור ישיר”

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (לשעבר, רמו”ט) קיימה הליך פיקוח לבירור תלונות שעניינן שימוש שעשתה חברת מיניפון מכשירי שמיעה בע”מ במאגר מידע מפולח שרכשה לצורך פניות שיווקיות בדיוור ישיר טלפוני לאזרחים ותיקים המתגוררים באיזור חיפה.

בהודעת הרשות שפורסמה ב- 15.5.2018 נאמר כי במסגרת הפניות לאזרחים הוותיקים, הציעה החברה את שירותיה לביצוע בדיקת שמיעה, וזאת מבלי שציינה בפניהם את הפרטים שהחוק מחייב לציין בעת פנייה בדיוור ישיר.

במסגרת הליך הפיקוח ביצעה הרשות להגנת הפרטיות בדיקות מקיפות לבדיקת התלונות, לרבות איסוף מידע, דרישת ידיעות ומסמכים בכתב, ביצוע פיקוח במשרדי החברה, חיפוש בחומרי מחשב ותפיסת מסמכים וקבצים.

מממצאי הפיקוח ומהמידע שנמסר על ידי החברה עולה כי בעת פתיחת הליך הפיקוח, החברה החזיקה וניהלה מאגר מידע של פרטי לקוחות ולקוחות פוטנציאלים, לרבות שמירת מידע רפואי ומידע מאופיין, אשר מהווים מידע אישי כהגדרתו בחוק, וזו מבלי שרשמה את מאגר המידע כנדרש בחוק.

בנוסף, החברה ביצעה את השיחות השיווקיות בהתבסס על השתייכות הנמענים לקבוצת אוכלוסין בעלת אפיון של גיל ומגזר, מה שמהווה פנייה בדיוור ישיר כהגדרתה בחוק. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות על כל פנייה בדיוור לכלול באופן ברור מידע על כך כי מדובר בפניה הנעשית בדיוור ישיר,  זהותו ומענו של בעל מאגר המידע, מקור המידע וכן ציון זכותו של מקבל הפניה להימחק מן המאגר.

הרשות להגנת הפרטיות קבעה לפיכך, כי החברה הפרה את סעיפים 8(א) ו- 17(ו) לחוק הגנת הפרטיות. זאת בכך שניהלה והחזיקה מאגר מידע החייב ברישום בפנקס מאגרי מידע מבלי לרושמו, ופגעה בפרטיותם של נושאי המידע בדרך של שימוש בפרטיהם לשם ביצוע דיוור ישיר של שיחות שיווקיות, מבלי שפירטה את הפרטים שהחוק מחייב לפרט בעת פנייה בדיוור ישיר.

בהתאם לקביעה זו, החברה נדרשה לבצע תיקון ליקויים, לרבות מיפוי והסדרת רישום מאגר המידע שברשותה, ציון הפרטים הנדרשים בעת קיום שיחות ופגישות באופן שיכללו את הפרטים הנדרשים בחוק, הנחיית עובדי החברה בהתאם לאמור והטמעת קווים מנחים לרכישת מידע לצורכי דיוור ישיר בהתאם להנחיית הרשות להגנת הפרטיות.

מבזקים