פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”פיתוח והטמעה של מערכת מחשוב לתכנון, ניהול ובקרה בפרקליטות המדינה (תנופ”ה)” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69ב).

הערה: ההדגשות אינן מופיעות במקור.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הגופים המבוקרים: משרד המשפטים/אגף למערכות מידע, פרקליטות המדינה במשרד המשפטים, משטרת ישראל (מ”י), הנהלת בתי-המשפט (הב”ה).

■ “בישיבתה של וועדת ההיגוי המשרדית מיום 3.12 הוחלט על הקמת ועדת משנה של וועדת ההיגוי המשרדית, לטובת מעקב ובקרה משרדיים אחר התנהלות פרוייקטי מחשוב גדולים במשרד. אחד מהפרוייקטים הגדולים שהוחלט כי ועדת המשנה שהוקמה תעקוב אחר התקדמותו הוא פרוייקט תנופ”ה. במסגרת המעקב של ועדת המשנה, בין היתר, תעודכן תוכנית עבודה רב שנתית ותובא לאישור הוועדה.

■ “בשנת 2014 התקבלה החלטת ממשלה לביטול נוהל מפת”ח כנוהל אחיד לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע בממשלה. אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע פועל על פי מתודולוגיה לניהול פרוייקטים שנבחנה ואושרה ע”י רשות התקשוב הממשלתית. האגף ימשיך לפעול בהתאם להנחיות.

■ “ועדת ההיגוי של הפרוייקט תבצע תיקוף של יעדי הפרוייקט ותעדכן תוכנית רב-שנתית להשלמת פריסת תנופ”ה בארגון,  שתובא לאישור ועדת המשנה למעקב אחר פרוייקטי מחשוב גדולים.

■ “ועדת ההיגוי למחשוב הפרקליטות תקיים דיון בנושא סדרי עבודתה ותעדכן את כתבי המינוי של חבריה עד 1 ביוני 2019. פעילות ועדת ההיגוי למחשוב הפרקליטות תפוקח על ידי ועדת המשנה לפרוייקטים גדולים.

■ “תפקידה של וועדת ההיגוי המשרדית שונה במשרד בסדר הגודל של משרד המשפטים. גודלו של המשרד ומגוון יחידותיו אינו מאפשר לוועדת ההיגוי לפקח ישירות על כל פרוייקט מחשובי,  אף אם הוא בסדר גודל משמעותי עבור יחידה מסוימת במשרד. לצורך כך מוקמת ועדת היגוי לפרוייקט הספציפי הכוללת את נציגי אגף מערכות מידע והיחידה הרלבנטית. כך היה גם במקרה זה, ולאור היקף הפרוייקט, בראש וועדת ההיגוי עמדו מנהל אגף מערכות מידע וראש יחידת הניהול בפרקליטות. למרות זאת, וכתוצאה מלמידת ממצאי הביקורת, הרי שהפיקוח על תנופ”ה יבוצע גם במסגרת ועדת המשנה.

■ “באגף מערכות מידע קיים פורטל מסמכים המרכז את מסמכי פרוייקטי המחשוב. הפורטל כולל את המסמכים הרלבנטיים לפרוייקט כולל מסמכי העבר של פרוייקט תנופ”ה. האגף ימשיך ויבקר את שמירת המסמכים באופן מרוכז בפורטל. אכן, בעבר המסמכים לא רוכזו באופן מספק אך משנת 2015 המסמכים מרוכזים במיקום אחד, כנדרש.

■ “מערכת תנופ”ה נפרסה בכל מחוזות הפרקליטות הפלילית והאזרחית למעט פרקליטות מחוז תל אביב (פמת”א) – אזרחי. כמו כן נפרסה המערכת ביחידות נוספות, כגון המחלקת הפלילית והמחלקה לעיכוב הליכים, למעשה למעט מס’ יחידות לשכה ראשית מערכת תנופ”ה נפרסה על כל מחוזות הפרקליטות ומבחינה מספרית נפרסה תנופ”ה על רוב מכריע של הפרקליטות. עם זאת, יש לציין כי בשל עיצומי ועד הפרקליטים מזה כשנה אין אפשרות להתקדם בפריסת המערכת. ועדת ההיגוי של הפרוייקט תבצע תיקוף של יעדי הפרוייקט ותעדכן תוכנית רב-שנתית להשלמת פריסת תנופ”ה בארגון”.

מבזקים