פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69א).

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הפרק העוסק ב”היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר “

הגופים המבוקרים בפרק זה של דו”ח המבקר: חברת הדואר, בנק הדואר, משרד התקשורת, רשות החברות הממשלתיות, רשות שוק ההון, משרד האוצר – אגף התקציבים, בנק ישראל.

תקציר תגובות המבוקרים:

■ בסיכום בין מנכ”ל משרד האוצר, שר התקשורת ומנכ”ל משרדו, מנהל הרשות וכלל הצוותים המקצועיים, הוחלט על המתווה לעניין יישום ההפרדה כמפורט בהחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מח/7 מיום 2.7.2018, בעניין חברת דואר ישראל בע”מ.

■ בהחלטה זו הוחלט כדלקמן: “לרשום את הודעת שר התקשורת ושר האוצר בדבר כוונתם לבחון בתוך 3 חודשים ממועד קבלת החלטה זו תיקון של חוק הדואר (תיקון מס’ 11), התשע”ב – 2012 ובכלל זה לפעול לתיקון חקיקה מיידי שלא יאפשר דחייה של “היום הקובע” לאחר ינואר 2019. וכן, לרשום את הודעת שר התקשורת ושר האוצר בדבר כוונתם לפעול במסגרת הסמכויות המוקנות להם לפי כל דין להבטחת קיום תנאי הרישיון ובכלל זה, השירות האוניברסלי”.

■ עוד נקבע כי “המכירה הפרטית (השלב הראשון) ו/או הצעה/ות לציבור לפי השלב השני, לפי העניין, לא יבוצעו בדרך של הקצאת מניות ו/או גיוס הון לחברה, אלא אם התקיימו כל התנאים הקבועים בפסקאות 1 עד 4 בסעיף 57(ב) לתיקון 11 לחוק הדואר (יישום ההפרדה המבנית בין חברת הדואר לחברת בנק הדואר). משרד התקשורת מציין בתגובתו כי עד כה טרם התקבלו הערות מגורמי הממשלה והמשרד פועל להבאת התזכיר לאישור ועדת שרים לענייני חקיקה. כמו כן, בהתאם להחלטת ההפרטה בכוונת שרי האוצר והתקשורת לקיים דיון בנושא יישום תיקון 11 עם נציגי דואר ישראל.

■  שר התקשורת והמשרד אמונים על הפיקוח והבקרה על פעילות בנק הדואר ואינם בעלי הסמכות והאחריות בנוגע לפיתוח העסקי של בנק הדואר.

■ יחד עם זאת, חברת דואר ישראל משקיעה משאבים רבים לצורך פיתוח עסקי ושירותים חדשים לבנק הדואר, כולל אלו הנדרשים ליישום תיקון 11 ,ובהם קבלת מעמד מנפיק מחברת VISA אירופה ו-  Card Master אירופה )ארגון חוץ בנקאי יחידי במדינת ישראל אשר קיבל מעמד זהה(, פיתוח כרטיסים נטענים במט”ח ובש”ח, ביצוע פרויקט סליקת התשלומים בתחבורה הציבורית עבור משרד התחבורה, התקנת 40 מכשירי כספומט ביחידות הדואר )ועוד 10 מכשירים עד סוף שנת 2018), הוספת אפליקציה להמרת מט”ח במכשירי הכספומט, השקת שירותים חדשים כגון הפצת אשראי עם בנק ירושלים וחברת ישראכרט, תשלומים מקוונים למגוון לקוחות עסקיים, מתן שירותי משרד התחבורה ביחידות הדואר ועוד.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

ציטוטים נוספים מתוך תגובות המבוקרים:

חברת דואר ישראל:

■ החברה מתכוונת לעמוד בחוק באופן מלא ופועלת כדי להסדיר את נושא ההון העצמי לחברה, יחד עם משרדי האוצר והתקשורת, בהתאם להמלצת משרד מבקר המדינה בדו”ח. בימים אלה (יולי 2018) אושר בידי ועדת השרים לענייני הפרטה, וכן בוועדת הכספים של הכנסת, מתווה ההפרטה של עשרים אחוז מהחברה. על פי הידוע לחברה, התמורה בעד הפרטת החברה אמורה לשמש, בין השאר, כמקור להעמדת הון עצמי לבנק הדואר.

■ החברה הייתה שותפה לכל תהליך ייזום ויישום תיקון 11 לחוק הדואר, ועושה כבר כעת ככל שביכולתה, להסדיר את הנושאים אשר עיכבו עד עתה את יישום תיקון 11 לחוק הדואר. החברה סבורה שכדי לעלות את ערכה של חברת דואר ישראל לקראת ההפרטה, באמצעות הפוטנציאל העסקי הגלום בחברת בנק הדואר, יש לאפשר לחברת בנק הדואר לעסוק בתחומי עיסוק פיננסיים שעד כה, נמנע ממנה לעסוק בהם, כגון מתן אשראי ללקוחות הבנק, מתן ריבית על פיקדונות ועוד. החברה עוסקת בימים אלה, יחד עם משרד האוצר ומשרד התקשורת, בגיבוש תכניות וחלופות שונות אשר יאפשרו לבנק הדואר לצמוח ולהתפתח בשוק הפיננסי, בייחוד נוכח השינויים הטכנולוגיים והרגולטוריים, בתחום זה. ככל שנושאים אלה יישאו פרי, אין ספק כי ערכה של חברת דואר ישראל, כבעלים של חברת בנק הדואר, ייעלה גם כן.

■ בכדי לשפר את השירות ללקוחות הוחלף מחשב בנק הדואר בשנת 2015 בעלות של עשרות מיליוני ₪, פותח אתר בנקאות אישית חדש (כולל התאמה לסלולר, מאפשר צפייה בפרטי החשבון, היסטוריה בנקאית, וכן ביצוע פעולות בנקאיות ופיננסיות רבות), נערכו השינויים הנדרשים כדי לעמוד בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור ועוד. בנוסף, גובשה תכנית אסטרטגית הכוללת מספר תכניות עסקיות להתפתחות בנק הדואר בשנים הקרובות. התכנית כוללת, בין השאר, הרחבת פעילות בנק הדואר בנושא הפצת אשראי, שירותים לבעלי חשבון, כרטיסי חיוב נטענים ושירותים למשרדי ממשלה.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

ליקוי: מערכות מידע ישנות והיערכות לשעת חירום – מערכות המידע של חברת בנק הדואר מיושנות ומצריכות חידוש ושדרוג, במיוחד נוכח הגדלת מגוון השירותים הפיננסיים שהיא אמורה לספק בעתיד. נמצאו גם ליקויים בתחום המוכנות של מערכת המחשוב של בנק הדואר לשעת חירום. מקצת השירותים אינם מגובים במלואם לרבות מערכות המוקד והלבנת הון, אתר האינטרנט ועוד. נוכח הגדלתו הצפויה של מגוון השירותים הפיננסיים שתספק, על חברת בנק הדואר לחזק את יכולותיה בתחום מערכות המידע, ולהחיש את תיקון הליקויים שנמצאו בהיערכותה המחשבית לשעת חירום.

תגובת משרד התקשורת: השקעות במערכות מידע הינן השקעות בהיקפים ניכרים. קיים לבנק הדואר גיבוי לשירותים הבסיסיים ולשירותים נוספים. מינהל הדואר במשרד שוקד כל העת עם בנק הדואר על היערכות לשעת חירום ושמירה על המשכיות עסקית. בחודשים פברואר ואפריל 2018 הועברו להתייחסות בנק הדואר דו”חות מעקב אחר תיקון ליקויים ובנק הדואר נדרש להציג תוכנית עבודה לתיקון ליקויים מביקורות בנושאי מערכות מידע  והמשכיות עסקית. כאמור פעולות אלו מעצם טיבם אורכות זמן לא מועט ומצריכות השקעות כספיות מהותיות.

תגובת בנק הדואר: חברת דואר ישראל משקיעה משאבים רבים בפיתוח ושדרוג מערכות המידע של בנק הדואר בכדי לספק תשתית טכנולוגית לשירותים פיננסיים חדשים, הגברת הבקרה הכספית, שיפור השירות ללקוחות, ועמידה בהוראות רגולטוריות מחמירות כגון צו איסור הלבנת הון ומימון טרור […] השקעות החברה במערכות המידע של בנק הדואר נמצאות במגמת גידול בכל שנה והגידול בין השנים 2017-2014 גדל תקציב ההשקעות של בנק הדואר פי שלוש! בכל הנוגע להערכות לשעת חירום, כלל מערכות הבנק מגובות ברמה יומית. המערכת המרכזית שבה יש את ניהול הטרנזקציות הבסיסיות, היתרות בספרים וכו’ מגובה כל יום ובנוסף מתעדכנת Line-On במערכות אחסון במתקן הגיבוי בבית IBM כך שבשעת אסון החברה יכולה להעלות את המחשב המרכזי עם נתונים מעודכנים ביותר.

בשנים האחרונות שודרג משמעותית אתר גיבוי החירום מהעברת קלטות ברמה יומית לנתונים במחשב המרכזי לעדכון Line-On  של כל טרנזקציה כספית או שינוי במערכת המרכזית. השדרוג כולל אתר בלעדי לבנק (לא עם חברות אחרות) בו יש גישה לעובדי הבנק בלבד וכן כ- 15 מקומות למשתמשים בשעת חירום. כך שבנק הדואר, לפי ניהול סיכונים, מתעדף את רוב המערכות הקריטיות עבורו לשעת חירום בעדכניות נתונים ובהעלאת המערכות במתקן החירום כולל קישוריות ליחידות הדואר. החברה מקיימת תרגיל שעת חירום בכל שנה. מערכות נוספות כגון תצלום שוברים וכו’ מגובות ונשמרות בקלטות ואמצעי אחסון נוספים. בשנה האחרונה הורחבו עדכניות הנתונים גם למערכות נוספות על ידי רכישת מארז אחסון לסביבה הפתוחה בבית IBM והחברה נמצאת בעיצומו של תהליך להעברת נתונים Line-On גם למערכות אלו.

בנוסף, בשנת 2018 הורחבה ההיערכות לשעת חירום ולא רק המחשב המרכזי מגובה אלא גם חלק גדול מהסביבה הפתוחה, ויש קישוריות ללקוחות ולשותפים עסקיים באמצעות פיתוח אפליקציות ייעודיות לשירותים שונים.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

מבזקים