פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69ב).

הערה: ההדגשות אינן מופיעות במקור.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הגופים המבוקרים: משרד האוצר – אגף החשב הכללי (חשכ”ל), רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, נציבות שירות המדינה (נש”מ).

■ “החשב הכללי יפעל לקידום הנושא [תוכניות עבודה שנתיות משותפות בנושא רכש מרכזי בתחום פעילות התקשוב הממשלתי] בשיתוף עם רשות התקשוב הממשלתי במהלך שנת 2019.

■ “מינהל הרכש הממשלתי מתעד את צרכיהם העדכניים של המשרדים ואת סדרי העדיפויות שגובשו על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידו. התיעוד מתבצע מניתוח ממצאי סקר איסוף הצרכים הנערך על ידי מינהל הרכש בשנתיים האחרונות, החל משנת 2017. בנוסף לכך, ייבחנו מודלים ודרכים נוספות לשיפור.

■ “מינהל הרכש מקפיד להפנות בקשות שאינן מוגשות באמצעות המערכת אל מערכת ה- CRM. יחד עם זאת, מינהל הרכש יוציא הנחיה והבהרות בנושא זה למנמ”רים כדי להבטיח את מודעות המנמ”רים לעניין זה.

■ “החל משנת 2017 נערך סקר שנתי בין משרדי הממשלה מטעם מינהל הרכש הממשלתי. הסקר נועד לאיסוף צרכי המשרדים השונים ובהתאם לממצאי הסקר פועל מינהל הרכש. בנוסף לכך, מינהל הרכש יפעל לייעול ושיפור שיתוף הפעולה בין המשרדים על מנת להיענות לצרכים הרוחביים העולים בעניין  המכרזים המרכזיים והסכמי המחירים המירביים. פעולות אלו החלו במסגרת כינוס פורומים מיוחדים עם גורמי הרכש.

■ “הנושא [פרסום מכרזים מרכזיים לפיתוח מערכות מידע הדרושות לרוב המשרדים] ייכלל במסגרת תוכנית העבודה השנתית המשותפת עם רשות התקשוב הממשלתי . יצויין כי מערכת נעמ”ה (ניהול עבודת ועדות המכרזים בממשלה) והקניון הדיגיטאלי הממשלתי מפותחים במסגרת מערכת מרכב”ה.

■ “כלל מכרזי הממשלה מפורסמים באתר מינהל הרכש הממשלתי. ככלל, מינהל הרכש מפרסם באתר מכרזים עתידיים חודשים מראש. כמו כן, תוכניות העבודה של מינהל הרכש הממשלתי מוצגות בפני המשרדים בפורומים השונים.

■ “סוגיית מאגר ספקים עלתה זה מכבר בדיונים בין החשב הכללי ליועץ המשפטי של משרד האוצר ולאחר בחינת המשמעויות וההשלכות הנובעות מהקמת מאגר שכזה הוחלט על אי הקמת מאגר ספקים לאור הקשיים המשפטיים העולים מהקמת וניהול מאגר שכזה.

■ “עם מינויו של נציב שירות המדינה החדש, הנושא [איוש תפקיד אחראי רכש תקשוב בעובד מדינה בכל אגפי מערכות המידע של המשרדים הממשלתיים] הועלה בפגישה שקיים החשב הכללי עמו כדי לקדם את סוגיית איוש תפקידי ליבה על ידי עובדי מדינה.

מבזקים