פורסם קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2017 בתחום ביומטריה והזדהות בטוחה

במסגרת התוכנית להגדלת מספר המדענים בתחום הביומטריה, יזמו משרד המדע והטכנולוגיה והממונה על היישומים הביומטריים במערך הסייבר הלאומי/משרד ראש הממשלה, קרן מחקרים לטובת קידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל.

המשרד והממונה מבקשים לקבל הצעות מחקרים, הכוללים מגמות יישומיות. נושאי המחקר שיוצעו במסגרת קול קורא זה הינם הנושאים הבאים או כל נושא אחר בתחום ביומטריה והזדהות שיימצא רלבנטי:

+ אנונימיזציה של נתונים ביומטריים.

+ יישומי ביומטריה ויישומי הזדהות בטכנולוגיות Blockchain.

+ ביומטריה ניתנת להחלפה/ביטול.

+ גישות חדשניות להשוואות ביומטריות בעידן ה- Big Data.

+ שימוש מאובטח בביומטריה ברשת האינטרנט.

+ חתימה והצפנה ביומטרית של מסמכים.

+ אימות והרכשה ביומטרית בטלפונים חכמים ומכשירים ניידים אחרים.

+ יכולות זיהוי ביומטרי המתאימות לתנאי סביבה קשים.

+ השפעות שינויים פיזיולוגיים, טבעיים ומלאכותיים על אמינות האימות והזיהוי הביומטרי.

+ שיטות ביומטריות חדשות: שימוש באמצעים פיזיולוגיים לצורך אימות וזיהוי אנשים.

+ שיטות, טכנולוגיות ושימושים ביומטריים ליישומים צבאיים.

+ פיתרונות לבעיות זיהוי פנים במתארים קשים: תמונות חלקיות, הסתרות, זיהוי פנים באוכלוסיות הלובשות כיסויי פנים וראש מטעמי דת (מטפחת, רעלה, בורקה וכו׳), השוואות בין תמונות מבוקרות לתמונות בלתי מבוקרות וכיו״ב.

+ דרכים וכלי עזר לשיפור דיוק בקר אנושי בהשוואה ידנית של תמונות פנים.

+ בדיקות חיות של דגימות ביומטריות ויכולת זיהוי מעתקים.

+ שיטות ואמצעים להגנה על נתונים רגישים ו/או ביומטריים במחשבי קצה.

+ שיטות ואמצעים לזיהוי שינויים ו/או לסימון ואימות נתונים רגישים ו/או ביומטריים מיחידות קצה.

התקציב אשר הוקצה על ידי המשרד לצורך מימון מחקרים במסגרת קול קורא זה, יהיה עד סכום של 1.8 מיליון ₪, בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 2017. המשרד רשאי יהיה להגדיל את התקציב עד 1.8 מיליון ₪ נוספים.

התקציב שיוקצה למחקר יהיה עד 150,000 ₪ לתקופה של שנה אחת, כאשר למשרד נתונה האפשרות להאריך את תקופת המחקר בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (עד 150,000 ₪ עבור כל שנה), לתקופה של 3 שנים סה”כ (תקופת ההתקשרות המקורית ותקופות ההארכה) בסכום מצטבר אשר לא יעלה על 450 אלף ₪ (תקציב המחקר הינו בהתאם לקבוע לעיל, בין אם מדובר במחקר המבוצע על ידי מספר קבוצות מחקר, ובין אם לאו). אם תכנית המחקר תתפרש על פני תקופה קצרה יותר, יחושב תקציב המחקר באופן יחסי לתקופה.

מבזקים