פורסם מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח ותמיכה במערכות מידע לבתי-הדין הרבניים

הגוף המפרסם: משרד המשפטים/הנהלת בתי-הדין הרבניים

נושא המכרז: מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח ותמיכה במערכות מידע

מס’ המכרז: 28-2019

תאריך פרסום: 23 בספטמבר 2019

מועד אחרון: 5 בדצמבר 2019

הערות: בתי-הדין הרבניים מעוניינים בקיום התקשרויות עם ספקי מכרז מסגרת, המתמחים באפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע, עפ”י סעיף 17ו לתקנות חוק חובת המכרזים.

במסגרת השירותים נשוא מכרז זה נכללים השירותים הבאים:

+ ארכיטקטורת מערכת.

+ ניתוח מערכות  – כתיבת אפיונים פונקציונליים וטכניים.

+ עיצוב חווית משתמש/עיצוב גרפי על ידי מומחה  UX/UI.

+ פיתוח תוכנה.

+ יישום ופיתוחSharePoint  Online .

+ יישום ופיתוח בפלטפורמת Dynamics CRM.

+ בדיקות איכות תוכנה QA.

+ העלאת היישום לשרת ומסירה ללקוח.

+ תמיכה לזמן מוגדר עבור טיפול בתקלות בסביבת הייצור.

+ מתן מענה למוקד התמיכה עבור תקלות.

+ ניהול הפרויקט מצד הספק.

+ ניהול אפליקטיבי של ה- DB.

+ הקמה תחזוקה ותפעול של מערכת הבינה העסקית על בסיס מוצרי מיקרוסופט.

+ פיתוח תוכנה באמצעות כלי פיתוח בטכנולוגיות מתקדמות.

* מכרז זה הינו מכרז מסגרת, בהתאם להוראת תקנה 17ו. לתקנות חובת המכרזים התשנ”ג – 1993. ספקים אשר יעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת. זהות הספק ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם במהלך תקופת הסכם המסגרת ולאחר קיומו של הליך תחרותי.

מבזקים