עמידר: מכרז למתן שירותי ניטור, בקרה, תגובה ותחקור לאירועי אבטחת מידע (SIEM/SOC)

הגוף המפרסם: עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע”מ

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ניטור, בקרה, תגובה ותחקור לאירועי אבטחת מידע (SIEM/SOC)

מס’ המכרז: 1893000481

מועד אחרון: 18 באוקטובר 2018

הערות: עמידר הינה חברה ממשלתית המנהלת את הדיור הציבורי ברחבי הארץ עבור משרד הבינוי והשיכון, את נכסי רשות הפיתוח עבור רשות מקרקעי ישראל וכן את מקבצי הדיור עבור משרד הקליטה. כמו כן, עמידר מבצעת פעולות אחרות הכוללות ניהול פרטי לקוחות ונכסי מידע.

השירותים מוגדרים על-ידי עמידר כשירותים חיוניים. בהתאם לכך, על המציע הזוכה יהיה לספק את השירותים בכל עת, לרבות בשעת חירום, בתנאי אספקה כפי שנקבעו בהסכם ההתקשרות, וזאת כל עוד אין הנחייה של הגורמים המוסמכים מטעם מדינת ישראל המונעת את אספקת השירותים.

עמידר תתקשר עם המציע הזוכה לתקופה של 3 שנים, כאשר לעמידר תהא האפשרות להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות אשר תהיינה בהיקף מצטבר של עד 36 חודשים, בכל תמהיל תקופתי שתבחר.

ביצועו ותוקפו של המכרז מותנים וכפופים לקבלת אישור תקציבי, שיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים. נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל האישור התקציבי. עמידר פועלת על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת האישור התקציבי. קבלת האישור התקציבי אינה מצויה בשליטתה הבלעדית של עמידר. מובהר בזאת, כי עמידר תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הגשת ההצעות, וזאת בין היתר, בשל עיכובים בקבלת האישור התקציבי.

מבזקים