עיריית נתניה: מכרז להרחבה ושדרוג רשת קשר הרדיו העירונית

הגוף המפרסם: עיריית נתניה

נושא המכרז: מכרז להרחבה ושדרוג רשת קשר הרדיו העירונית

מס’ המכרז: 148/2018

מועד אחרון: 16 באוקטובר 2018

הערות: הזוכה במכרז יידרש לספק לעירייה מכשירי קשר אלחוטי העומדים בדרישות המפרט הטכני וכן ממסרים ומערכת ניהול, הכל בכפוף לדרישת העירייה ולקבלת הזמנה תקציבית חתומה לצורך ביצוע הרכישה. כמו כן, הזוכה יספק שירות תיקונים ותחזוקה של הטובין הכל כמפורט במסמכי המכרז.

כיום מצוייה בידי העירייה רשת קשר DMR הכוללת: 40 מכשירי קשר נישאים, 7 מכשירים לרכב ו-2 מכשירים נייחים של חברת מוטורולה דגם “מוטוטורבו”. שני ממסרים דיגיטליים המותקנים באתרים שונים ומחוברים בתקשורת IP, שני תדרים שיתופיים כמפורט במפרט הטכני.

בגין רכישת מכשירים וממסרים אלה הושקעו כספים רבים ע”י העירייה ועל כן הזוכה יידרש לספק מכשירי קשר בעלי תאימות לתדרים ולממסרים הקיימים. יובהר, כי ככל שמכשירי הקשר של המציע אינם מסוגלים לעמוד בדרישות הנ”ל, המציע רשאי להקים שני אתרי ממסר באופן עצמאי, ובלבד שהמכשירים והתדרים הקיימים של העירייה ימשיכו לתפקד גם עם הממסר החדש. החלפה כאמור תבוצע על חשבון המציע בלבד והעירייה לא תשתתף במימון החלפת התשתית.

העירייה מעריכה את היקף הרכישה מכוח המכרז בכ- 80 מכשירי קשר נישאים, 15 מכשירים ניידים/נייחים, 2 ממסרים, מערכת ניהול משאבים ומערכת שליטה ובקרה.

יובהר, כי הכמות הנקובה לעיל מהווה הערכה ראשונית בלבד והעירייה אינה מתחייבת לרכוש מהזוכה כמות זו.

תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה הינו ל- 3 שנים מיום חתימתו ע”י שני הצדדים. לעירייה נתונה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של החוזה לצרכי תחזוקת המערכת למשך ארבע שנים נוספות כולן או כל חלק מהן בכל פעם.

מבזקים