נת”ע מבקשת להקים מוקד פניות ציבור ממוחשב ומאוייש במיקור חוץ לגבי הפרוייקטים שאותם היא מנהלת

נת”ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע”מ היא חברה ממשלתית  הממונה על קידום התכנון והקמת פרוייקט המערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב.

נת”ע מבקשת להקים מוקד פניות ציבור ממוחשב ומאוייש לגבי הפרוייקטים שאותם היא מנהלת. במכרז שפירסמה החברה (מס’  2015/0048) היא אומרת כי מוקד פניות הציבור יספק מענה לאזרחים ובעלי עסקים ברחבי מטרופולין תל אביב ולציבור הרחב, לצוותי ההסברה ורשות התמרור וצוותים אחרים של נת”ע בשטח, ברמת שירות ומקצועיות גבוהה תוך אספקת כלי מדידה ובקרה אמינים ויעילים.

הספק יקים ויפעיל מוקד שירות ממוחשב ומאוייש אשר יספק מידע, בירורים, תמיכה וקבלת תלונות במהלך העבודות הקשורות לפרוייקטים אותם מנהלת חברת נת”ע, יספק שירות לקבלת התראות ודיווחים על מפגעי בטיחות ומטרדים אחרים ויספק מערכות מידע תומכות עבור תפעול המוקד, נציגי נת”ע במשרדים ובשטח.

החברה מבקשת להבהיר כי בחירת הזוכה במכרז מותנית באישור תקציבי למתן השירותים נשוא המכרז, ולכן קיימת אפשרות לדחייה במועד בחירת הזוכה ו/או במועד תחילת ביצוע השירותים, כולם או חלקם, עד קבלת האישור התקציבי לשירותים.

השירותים נשוא מכרז זה דורשים ידע והתמחות מקצועים ייחודית וניסיון רב בשירותי מוקד פניות ציבור. בהתאם לכך נקבעו תנאי סף לניסיון המציע לפיהם רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף.

מבזקים