נדחתה עתירה מינהלית נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו) במסגרת מכרז להתקנת מערכת מצלמות במעגל סגור במגרשי כדורגל למאבק באלימות מצד אוהדים

ב- 12 בדצמבר 2017 נדחתה בבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד עתירה מינהלית [עת”מ 23923-08-17] של אניויזין אינטראקטיב טכנולוגיס נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו) במסגרת מכרז להתקנת מערכת מצלמות במעגל סגור במגרשי כדורגל למאבק באלימות מצד אוהדים.

+ ב- 1 בספטמבר 2017 דיווחתי כאן באתר זה כי “נדחתה בקשה לצו ביניים במסגרת עתירה מינהלית של אניויזין אינטראקטיב טכנולוגיס נגד המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו) במסגרת מכרז להתקנת מערכת מצלמות במעגל סגור במגרשי כדורגל למאבק באלימות מצד אוהדים. החברה שהגישה את הבקשה לא השתתפה במכרז. היא חוייבה בתשלום הוצאות של 7,000 ₪ לטוטו”.

כבוד השופטת דפנה מבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד כותבת בין היתר בהחלטתה מיום 24.8.2017:

■ “המבקשת, חברה פרטית העוסקת בפיתוח טכנולוגיה בתחום של זיהוי פנים אוטומטי ובשיווקה, הגישה ביום 10.8.2017 עתירה מינהלית בה עתרה לבטל את מכרז 06/17 שהוציאה המשיבה, להתקנת מערכת מצלמות במעגל סגור באיצטדיונים, מהטעם שלסברתה איפיוני המערכות הטכנולוגיות במכרז, שאינן מחייבות זיהוי פנים אוטומטי, אינם סבירים או מקצועיים דיים.

■ “בד בבד עם הגשת העתירה אף הגישה המבקשת בקשה למתן צו ביניים וצו ארעי לעיכוב הליכי המכרז. הבקשה לצו ארעי נדחתה, בהחלטת כבוד השופט שוורץ מאותו יום, מהטעם שהמבקשת לא השתתפה במכרז ומהטעם של חלוף זמן ניכר מאז שסורבה פנייתה למשיבה ועד למועד הגשת העתירה. יחד עם זאת התבקשה תגובת המשיבה לבקשה וזו עומדת לפני היום.

■ “לאחר שעייניתי בבקשה ובתגובה, ראיתי לנכון ליתן החלטתי עפ”י כתבי הטענות וללא דיון…”.

■ “הוצאת המכרז היא פרי מאמצים של מספר רשויות לפעול להפחתת האלימות במשחקי הכדורגל. בקביעת מטרת המכרז ובקביעת איפיוניו מעורבים היו מספר גופים לרבות המועצה למניעת האלימות בספורט ומשטרת ישראל …”.

■ “לטובת המכרז אופיינו צרכי המערכת הטכנולוגית הנדרשת ע”י רמ”ד טכנולוגיה ומיגון במשטרת ישראל. אף הוקמה וועדת מכרזים מקצועית שכללה נציגים ממערך הכדורגל, האבטחה וחטיבת הטכנולוגיה במשטרה ואף מונה יועץ מקצועי לטובת עיצוב דרישות המכרז וליוויו. יועץ זה – חברה המתמחה בייעוץ ובתכנון מערכי אבטחה טכנולוגית ובפרט מערכות טלביזיה במעגל סגור במתקני ספורט ובמגרשי כדורגל – מונה עפ”י מכרז נפרד”.

■ “לדברי השופטת בהחלטתה, החברה פנתה להנהלת הטוטו ולגופים קשורים “בטענה כי המערכת שהינה משווקת מתאימה להשגת מטרות המכרז וכי יש לשלב דרישה לזיהוי פנים אוטומטי במאפייני המערכת הטכנולוגית שבמכרז. דרישותיה אלה נדחו לאחר שלא השתתפה במכרז ולאחר שאף הובהר למבקשת כי המכרז עוצב ע”י אנשי מקצוע שדעתם אינה כדעתה”.

■ “טענתה היחידה של המבקשת בעתירה היא לחוסר סבירות בכך שמאפייני הטכנולוגיה במכרז אינם כוללים את הטכנולוגיה המיוצרת ומשווקת על-ידה, המאפשרת זיהוי פנים אוטומטי, שלדעת המבקשת יעיל ומתאים יותר מכל טכנולוגיה אחרת להשגת מטרת המכרז. לטענתה, כל פיתרון אחר לא יהיה יעיל דיו, יהיה בו הוצאת משאבים מיותרת ובכך ייגרם נזק לציבור.

■ “המשיבה סבורה אחרת, וכך גם סבורים אנשי המקצוע מטעמה, אשר במסמך שצורף מטעמם לתגובה פירטו כי בחנו את הטכנולוגיה של המבקשת, מצאוה לא בשלה ובלתי מחוייבת ואף לא מתאימה למטרות המכרז כהגדרתן. לשיטתם, זיהוי פנים אוטומטי אינו חלק ממטרות המערכת, אשר מכוונת למעקב אחר אירוע מלא, מתן אפשרות לטיפול בו בזמן אמת ואפשרות ניתוחו בדיעבד וקבלת ראיות.

■ “לאחר שראיתי אלה ואף את כלל הנסיבות, מצאתי כי אין להיעתר לבקשה. על מבקש צו הביניים להוכיח את סיכוייה הלכאוריים של תביעתו וכן את היום מאזן הנוחות נוטה לטובתו. המבקשת לא עמדה בהוכחת נטלים אלה. המבקשת לא הוכיחה כראוי את צדקת עילת הבקשה. המבקשת לא הראתה מקור חוקי לביסוס טענותיה כלפי המכרז”.

■ “… למבקשת אין זכות קנוייה כי מוצריה יימכרו למשתתפות במכרז. היא עצמה לא נטלה בו חלק. טענותיה לגבי צרכי הציבור לא גובו בחוות דעת מתאימות ומכל מקום לא הוכחו כנדרש, וספק אם המבקשת, בהיותה בעלת אינטרס מסחרי, היא הגורם הראוי לטעון לנזק מסוג זה. מנגד מובן כי עצירת המכרז בשלב שבו כבר הוגשו הצעות עשוייה לעכב את הפעילות שיש לעשות על פיו. בכך בוודאי יינזק הציבור ואף ייפגעו המציעים והזוכי הפוטנציאליים. יש לדחות את הבקשה גם מטעם זה. לאלה יש להוסיף את השיהוי בהגשת העתירה והבקשה”.

+ על המכרז עצמו פירסמתי ידיעה ב- 10 ביוני 2017 שכותרתה “המועצה להסדר ההימורים בספורט: מכרז לרכישת מצלמות במעגל סגור לפיילוט באיצטדיון הכדורגל טדי בירושלים”.

בנוסח המכרז אומרת הנהלת הטוטו כי “הטיפול באלימות במגרשי הספורט והצורך באיתור ובזיהוי מתפרעים בודדים וקבוצות במגרשי הכדורגל במטרה להביאם לדין הינה משימה קבועה במשימות המשטרה. הצורך המבצעי המקובל כיום במשטרה התגבש והשתנה בשנים האחרונות עקב התגברות האלימות במגרשים בכלל ומאידך התחכום שמפעילים אוהדים וגורמים אלימים אחרים במגרשים כדי להימנע ולהתחמק מזיהויים על ידי מצלמות וממעצר על ידי המשטרה.

“חרף העובדה שהותקנו במגרשים אמצעים טכנולוגיים, שהיו אמורים לתת מענה לסוגיית האיתור והזיהוי של המתפרעים מעידות התוצאות עד כה על אי הצלחה במאמץ להציג ראיות מספקות וחותכות שיאפשרו למשטרה הגשת כתבי אישום של עבריינים לפרקליטות.

“הגדרת הדרישה המבצעית של משטרת ישראל לחיפוש פיתרון לבעיית האלימות במגרשים עלתה מדרגה ומכאן עלה גם הצורך לקדם ולמצוא מערכת טכנולוגית מתקדמת שתאפשר איתור וזיהוי מתפרעים במידת האפשר בזמן אמיתי, או בדיעבד, באמצעות צפייה בהקלטה רצופה ומלאה של היציעים שנעשתה במהלך כל המשחק ובבדיקה חוזרת של הקלטות האירוע במידה והתגלה אירוע חריג.

“המערכת המבוקשת תהיה מסוגלת לנטר ולהקליט את המידע באופן מלא ברציפות במהלך כל המשחק ואת הפעילות החריגה ביציעים בתנאי התאורה השוררים ביציעים באצטדיון טדי.

“המערכת הטכנולוגית המתקדמת תשמש את גורמי האכיפה (כוחות המשטרה, סדרנות וכד’) מתוך הנחה שהיא תסייע להתמודד טוב יותר עם תופעות האלימות במגרשים על ידי איתור וזיהוי חשודים בזמן אמיתי במהלך ביצוע עבירה או איתור וזיהוי החשודים לאחר תחקור מאוחר של האירוע במערכת ההקלטה. מערכת כזו תשמש כגורם מרתיע למתפרעים פוטנציאליים. השימוש במערכת יאפשר להציג ראיות על חשודים באלימות ובהתפרעות, שאותרו והוקלטו במערכת הטכנולוגית ולהציגן לתביעה להכנת כתבי אישום”.

מבזקים