משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי: דרוש/ה: ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי/היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

התפקיד: דרוש/ה: ראש היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

מועד אחרון: 6 בדצמבר 2017

תיאור התפקיד:

■ ניהול יחידת הממונה על היישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, על עובדיה ומשימותיה.

■ אחריות על נושא היישומים הביומטריים, מכוח חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש”ע – 2009 ומכוח החלטת ממשלה 4510 מיום 1.4.2012 ואחראי על נושא ההזדהות הבטוחה מכוח החלטת ממשלה 2097 מיום 10.10.2014 לרבות פיקוח אחר יישום הוראות החוק.

■ המלצה על מדיניות בתחום ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים לראש מערך הסייבר הלאומי הכוללת גיבוש המלצות בדבר:

+ מדיניות לאומית אינטגרטיבית בתחומים אלו ובתחומים משיקים ככל שנדרש, ובכלל זה גיבוש תורה, אכוונה ובקרה.

+ אופן הקצאת תקציבים לפרויקטים ביומטריים, ממשלתיים או אחרים, ככל שיוחלט על כאלו.

+ מדיניות כוללת במשרדי הממשלה, בתאגידים ממשלתיים ובגופים פרטיים, לרבות לעניין: יעדים, מדדים, תקנים, נהלים והנחיות באשר לגישה, פיתוח, הקמה, תפעול, תחזוקה, בקרה, הרחבה או צמצום של היישומים והמאגרים הביומטריים.

+ תוויית מדיניות ההזדהות הבטוחה ויישומה עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה.

+  קביעת הנחיות וכללים למימוש המדיניות שתיקבע, ביחס לגורמים שונים במשרדי ממשלה, בתאגידים ממשלתיים ובגופים פרטיים.

+ הצורך בביצוע חקיקה או תיקוני חקיקה, ככל שיידרש, בתיאום עם הגורמים המשפטיים הרלוונטיים במערך הסייבר ובממשלה.

■ אחראיות למימוש המדיניות הלאומית האינטגרטיבית ליישומים ביומטריים ולגיבוש ועדכון קווים מנחים מכוחה.

■ בקרה על אופן השימוש ביישומים הביומטריים והמאגר הביומטרי.

■ ביצוע בקרה על יישום המדיניות שנקבעה בתחומי ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים.

■ קיום הליכי היוועצות ותיאום עם גורמים רלוונטיים במשרדי הממשלה השונים, בתאגידים הממשלתיים ובגופים פרטיים.

■  ריכוז מידע ממשרדי הממשלה השונים ו/או במתקנים ממשלתיים שונים שבהם קיימים יישומים ו/או מאגרים ביומטריים, הנדרש לביצוע תפקידו וסמכויותיו,  לרבות ביצוע ביקורים בהם.

■ השתתפות ו/או הובלת פורומים ו/או צוותים ו/או וועדות בין משרדיים בהתאם להחלטות ממשלה ובהתאם לצורך.

■  ייצוג יחידת הממונה על היישומים ביומטריים בכנסת, בממשלה, מול ממשלות זרות ובפורומים בינלאומיים שונים.

■  קיום קשרי עבודה עם משרד הפנים, המשטרה, המטה לביטחון לאומי, גופי ביטחון ממלכתיים שונים, גופי הגנת סייבר וגורמים נוספים בתחום עיסוקו.

*** במשרה מועסק עובד, עובד/ת שייבחר ישובץ במשרה לאחר התפנותה.

 

מבזקים