משרד התקשורת פירסם תזכיר הצעת חוק חדשה: הצעת חוק הדואר (תיקון מס’ 11)(תיקון)

משרד התקשורת פירסם באמצע חודש יולי את טיוטת תזכיר הצעת חוק הדואר (תיקון מס’ 11)(תיקון), התשע”ח – 2018. המועד האחרון להגשת התייחסויות הוא 9 באוגוסט 2018.

בעיקרי הצעת החוק נאמר בין היתר כי “ביום 31 ביולי 2012 פורסם ברשומות חוק הדואר (תיקון מספר 11), התשע”ב – 2012 … בסעיף 57(ג) לתיקון 11 נקבע כי שר התקשורת ידחה בצו את היום הקובע בשישה חודשים בכל פעם, אם לא התקיים תנאי מהתנאים המוקדמים. מאז פרסום תיקון 11 דחה שר התקשורת עשר פעמים את היום הקובע בשל אי התקיימותם של התנאים המוקדמים.

“מטרתה של הצעת החוק להכניס לתוקף את סעיפי התיקון אשר תכליתם להפריד בין פעילות בנק הדואר לפעילויות חברת דואר ישראל בע”מ ובאופן זה לחייב את חברת הדואר ליישם את ההפרדה המבנית בין פעילות חברת הדואר ופעילות בנק הדואר. קיימת חשיבות להפרדת פעילות בנק הדואר מיתר פעילויות חברת הדואר, וזאת היות שפעילות בנק הדואר היא פעילות פיננסית השונה במהותה מפעילות הליבה של שירותי הדואר המחייבת מיומנות ומקצועיות מיוחדים. כמו כן, הפרדת הפעילות  כאמור עשויה לאפשר בעתיד את פיתוח בנק הדואר לרבות  בדרך של מתן שירותים פיננסים נוספים.

“מוצע לקבוע כי היום הקובע יהיה לא יאוחר מיום כ”ו בשבט התשע”ט (31 בינואר 2019), ובד בבד לבטל את סמכותו של שר התקשורת לדחות את היום הקובע בששה חודשים כל פעם לפי סעיף 57(ג) לתיקון 11 או לשנותו בהתאם לסעיף 57(ד) לתיקון 11.

“יצוין כי בהחלטה מספר מח/7 מיום 2 ביולי 2018 של ועדת השרים לענייני הפרטה, אישרה הוועדה למכור 40% מאחזקות המדינה בחברת הדואר בשני שלבים כפוף לתנאים המפורטים בהחלטה. בסעיף 9(א) להחלטה נרשמה הודעת שר התקשורת ושר האוצר בדבר כוונתם לבחון בתוך שלושה חודשים ממועד קבלת החלטה זו תיקון של תיקון 11 ובכלל זה לפעול לתיקון חקיקה מיידי שלא יאפשר דחיה של היום הקובע  לאחר ינואר 2019”.

בתזכיר הצעת החוק נאמר כי “לא צפויה השפעה של החוק המוצע על תקציב המדינה” וכי “לא צפויה השפעה של החוק המוצע על ההיבט המנהלי של המשרד”.

מבזקים