משרד התקשורת פירסם שני תזכירי חוק חדשים

14:58 06.09.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

ב- 1 בספטמבר 2019 פירסם משרד התקשורת שני תזכירי חוק שהמועד האחרון להגיש התייחסות אליהם הוא 22 בספטמבר 2019:

+ תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון), התשע”ט  – 2019

+ טיוטת תקנות הטלגרף האלחוטי (פטור מרישוי), התשע”ט – 2019.

לגבי הנושא השני, אומר משרד התקשורת כי “מוצע לעגן בתקנות אלה את הפטורים השונים שקבע שר התקשורת בעבר בצווים נפרדים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל”ב – 1972 לעניין מכשירים אלחוטיים מסוגים שונים, שביחס אליהם לא יחולו הוראות הפקודה, ובכלל כך חובת רישוי ותשלום אגרה.

“כמו כן, מוצע להרחיב את היקף הפטור ביחס למכשירים מסוגים נוספים ביבוא אישי או ביבוא מסחרי, לפי העניין, והכל בהתאם להחלטות הממשלה מס’ 3423 ו- 3424 מיום 11 בינואר 2018 שעניינן ‘הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחייה’ ו’הסרת חסמים ליבוא מוצרי תקשורת’, בהתאמה”.

בדברי ההסבר נאמר בין היתר כי “בהתאם לאסדרה מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל”ב-1972 (להלן – הפקודה), התקנה, הפעלה או החזקה של מכשיר אלחוטי הן פעולות המחייבות קבלת רישיון מאת משרד התקשורת.

“ברבות השנים נקבע בשורה של צווים כי מכשירים אלחוטיים מסוגים שונים פטורים מהוראות הפקודה, ובכך התאפשר לכל אדם לייבאם, לסחור בהם להחזיקם או להפעילם ללא צורך בכל רישיון או אישור מכוח הפקודה (צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה), התשמ”ב – 1982; צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2), התשמ”ב – 1982; צו הטלגרף האלחוטי (אי-תחולת הפקודה), התשמ”ד – 1983.

“לצד זאת, בהמשך להחלטת ממשלה מס’ 3423 מיום 11 בינואר 2018 שעניינה הסרת חסמים ביבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחיה, קבע שר התקשורת ביום 31 באוקטובר 2018 בצו פטור ביחס למכשירים אלחוטיים המיובאים בייבוא אישי או משפחתי (סעיף 1ב לצו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס’ 2), התשמ”ב – 1982). בהתאם לצו האמור ולהוראות צו יבוא אישי, התשע”ט – 2019, יבוא אישי – כלומר ייבוא לשימוש עצמי או משפחתי – של מכשירים אלחוטיים מוגבל לכמות של עד 5 יחידות מאותו סוג במשלוח. יבוא אישי כאמור פטור כיום מהצורך לקבל ממשרד התקשורת רישיון או אישור, לפי העניין, וזאת כחלק מפעולות הממשלה על מנת להקל על היבוא האישי ועל מנת להפחית את יוקר המחייה.

“ביום 22 לאפריל 2018 נכנס לתוקף תיקון לפקודה, ובכלל כך לעניין רישוי של מכשירים אלחוטיים, לעניין מכשירים במסלול אישור התאמה, ולעניין פטור מהוראות הפקודה. סעיף 4יט מקנה לשר התקשורת סמכות לקבוע כי מכשירים מסוימים יהיו פטורים מהוראות לפי הפקודה, ובכלל כך חובת הרישוי. מוצע כעת לקבוע תקנות שעניינן פטור מהוראות הפקודה מכוח סעיף 4יט לפקודה, וזאת חלף הצווים השונים שנקבעו בעבר וזאת בין היתר, על מנת לרכז בדבר חקיקה אחד, למען הפשטות והאחידות, את הפטורים השונים שניתנו בעבר.

“כמו כן מוצע, לאחר שהניסיון לימד כי אין מניעה לכך, להרחיב את הפטור שנקבע ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים ביבוא אישי בלבד, ולקבוע כי מכשירים אלה יהיו פטורים מרישוי גם ביבוא מסחרי, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 3424 מיום 11 בינואר 2018 שעניינה הסרת חסמים ליבוא מוצרי תקשורת”.

עפ”י התקנות החדשות, “מוצע לעגן את ההרחבה של הפטור שקבע השר בצו מיום 31 באוקטובר 2018 ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים ביבוא אישי בלבד, ולקבוע כי מכשירים אלה יהיו פטורים מרישוי גם ביבוא מסחרי, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס’ 3424. עוד מוצע לקבוע פטור ביחס למכשירים אלחוטיים מסוגים שונים, שעד כה היו טעוני רישיון או אישור, לפי העניין, גם בייבוא אישי, ובכך להרחיב את היקף המוצרים הפטורים מרישוי. שינויים כאמור עולים בקנה אחד עם ההמלצות בנושא יבוא מסחרי של מוצרי תקשורת אלחוטיים שהגיש בחודש ינואר 2019 צוות בין-משרדי לשר התקשורת”.

“עפ”י התקנות החדשות גם “מוצע לשמר את הפטור למכשיר אלחוטי בייבוא אישי או משפחתי ביחס למכשירים מסוג מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך-ביתי, ונתב (Router) או נקודת גישה לשימוש תוך-ביתי”

“[…] כן מוצע להבהיר את הדין החל על יבוא אישי של ציוד קצה רט”ן מסוגים שונים (מכשירי טלפון סלולריים), שפטור כיום מרישוי לפי צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט”ן)), התשע”ב – 2012”.

 

מבזקים