משרד התקשורת פירסם הצעת תקנות חדשות שמטרתן “דחיית עדכון התעריפים של ‘בזק’ אשר אמור להיכנס לתוקפו ביום 1 ביוני 2019”

משרד התקשורת פירסם (13.5.2019) את תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (הוראת שעה), התשע”ט – 2019, עליהן חתום שר התקשורת איוב קרא. המועד האחרון להעברת הערות הוא 19 במאי 2019.

בסעיף  ‘מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן’, נאמר: “דחיית עדכון התעריפים של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ אשר אמור להיכנס לתוקפו ביום 1 ביוני 2019”.

בדברי ההסבר נאמר: “מרבית התשלומים עבור שירותי טלפוניה ושירותים נלווים הניתנים על ידי בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, קבועים בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס”ז – 2007, אשר הותקנו על ידי שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר, בהתאם לסמכותם לפי סעיף 15 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982.

“הצורך בקביעת התשלומים כאמור, נובע בעיקרו מעצם היותה של חברת בזק מונופול באספקת שירות טלפון בסיסי ושירותי תשתית תקשורת.

“תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשס”ג – 2003, קובעות את מנגנון עדכון התשלומים בעד שירותי חברת בזק המנויים בתקנות התשלומים. בתקנה 2 לתקנות החישוב נקבע כי התשלומים יעודכנו ב- 1 ביוני של כל שנה.

“בשנים 2012 עד 2017 קבע שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר, הוראות שעה אשר המבטלות את עדכון התשלומים בשנים אלו, ודוחה את מועד ביצועם ב- 12 חודשים בכל פעם. דחיות אלה נעשו, בין היתר, לאור העובדה שהנוסחה לעדכון התשלומים הקבועה בתקנות החישוב משקפת את מצב השוק בעת התקנת התקנות בשנת 2003, עת ששירותי הטלפוניה היוו כמעט את כל הכנסות החברה. נוסחת העדכון אינה מתאימה לפילוח ההכנסות של חברת בזק בין השירותים השונים בשנים האחרונות.

“בשנת 2018 בוצע עדכון לתשלומים בהתאם לנוסחת העדכון, כיוון שבניגוד לשנים 2012 -2017, משמעות העדכון הייתה הפחתה שנתית של כ- 16 מיליון ₪ בהכנסות חברת בזק (כולל מע”מ). זאת כאמור בניגוד למשמעות עדכונים קודמים שביצועם נדחה בין השנים 2012 ל- 2017 אשר אם היו נערכים היו מביאים לגידול בהכנסות חברת בזק במצטבר בסך של כ- 15 מיליון ₪.

“נוכח העובדה כי נוסחת העדכון אינה מבוססת על מבנה העלויות העדכני של חברת בזק כמפורט לעיל, ולאור בחינה הנערכת בעת הזו במשרד התקשורת בנוגע לשינוי מנגנון הפיקוח על תשלומי השירותים הניתנים על ידי חברת בזק, גורמי המקצוע במשרד סבורים כי אין לבצע עדכון של התשלומים בחודש יוני 2019, וכי יש לדחות את מועד העדכון לחודש יוני 2020. ככל שישתנה מנגנון הפיקוח כאמור, ובמידה ויידרש, תיקבע נוסחת עדכון חדשה אשר תחליף את נוסחת העדכון הקיימת. להערכת גורמי המקצוע במשרד, יש אפשרות שהבדיקה תסתיים לפני המועד המוצע בהוראת השעה לעדכון תעריפים, קרי ביום 1 ביוני 2020. [הערה: בהערת שוליים לפיסקה זו נכתב: “ביום 27 ביוני 2017 פרסם המשרד שימוע בנושא; בהמשך להליך בחינה נוסף שנערך בימים אלה במשרד צפוי המשרד לפרסם שימוע נוסף בנושא”].

“בנוסף, מבדיקת גורמי המקצוע במשרד עולה שעדכון התשלומים בשנת 2019 בהתאם לנוסחת העדכון צפוי להביא להפחתה קטנה יחסית בהכנסות חברת בזק, בשיעור 5.4 מיליון ₪ בלבד (כולל מע”מ). לפיכך, סבורים גורמי המקצוע במשרד כי אין בעדכון התעריפים תועלת של ממש לא לציבור ואף לא לחברת בזק.

“לאור האמור לעיל, מוצע לדחות במסגרת הוראת השעה את מועד עדכון התשלומים מחודש יוני 2019 לחודש יוני 2020.

 

מבזקים