משרד התקשורת מפרסם שימוע ציבורי – תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות + מכתב בנושא “עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירות לפי תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות”

משרד התקשורת/מינהל ההנדסה/אגף הנדסת תקשורת/תחום נייח מפרסם היום (9.8) שימוע ציבורי – תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות וכן מכתב מנכ”ל המשרד נתנאל (נתי) כהן לחברות התקשורת השונות בנושא “עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירות לפי תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות”.

בשימוע הציבורי כותב בין היתר שחר שיליאן מנהל תחום הנדסת תקשורת (נייח) במשרד התקשורת כי “ביום 20 באפריל 2017 ביקש משרד התקשורת את התייחסות המפעילים לסוגיות שונות הנוגעות במתן שימוש בתשתית פסיבית ע”י מפעיל פנים-ארצי וזאת לאור תיקוני החקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017/2018.

“… לאחר בחינת מענה המפעילים ובשים לב להוראות האסדרה בתיק שירות סיטונאי – שימוש בתשתיות פיזיות בנוגע לשירות שימוש בתשתית פסיבית, אשר נקבע ברישיונותיהן של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ ושל הוט טלקום שותפות מוגבלת …  גיבש המשרד הוראות בעניין אופן יישומה של חובת השימוש ההדדית שנקבעה בחוק התקשורת.

“בכוונת מנכ”ל המשרד …  לקבוע את תיק השירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות ברישיונותיהם של כלל המפעילים הפנים-ארציים (בעלי רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים, לרבות בעלי רישיון כללי ייחודי).

“בבסיס האסדרה המוצעת כעת בטיוטת תיק השירות לעניין חובת השימוש ההדדית בתשתיות פיזיות, מונח תיק השירות הסיטונאי – שימוש בתשתיות פיזיות –  הקיים, אשר נקבע לבעלות התשתית בזק והוט בשוק הסיטונאי, וכולל שירות שכירת סיב אפל, שירות אורך גל אופטי ושירות גישה לקנים,  גובים וקופסאות, ובמסגרתו מתאפשר כיום למפעילים פנים ארציים אחרים להשחיל כבלים מתכתיים ואופטיים בתוך הקנים של בעל התשתית.

“תכליתה של חובת השימוש ההדדית בגישה לתשתיות הפסיביות היא להנמיך חסמים הכרוכים בפריסת רשת עצמאית תוך צמצום עבודות הנדסה אזרחיות יקרות,  ממושכות ומורכבות. הנמכת החסמים נועדה לעודד ולהאיץ פריסת תשתיות עצמאית כך שיועמדו בפני הצרכנים מגוון רחב יותר של ספקים לבחירתם, באיכות וקצבים גבוהים יותר.

“בשלב זה שוקל המשרד שלא לקבוע תשלום מירבי או מזערי בעד השירות שיספקו בעלי רישיון מפ”א שיחויבו באספקת שירות לתשתיות פסיביות ושלא נקבע תשלום כאמור בעניינם.

“בהתאם לכך, בעלי רישיון כאמור יוכלו לגבות בעד השירות תשלום סביר בהתאם לסעיף 17 לחוק.  יחד עם זאת, המשרד רואה בתעריפי השירותים שנקבעו להוט ולבזק כנקודות ייחוס לעניין סבירות המחירים שיגבו בעלי הרישיון כאמור”.

את התייחסות חברות התקשורת לשימוע תיקוני הרישיונות ולטיוטות תיקי השירות יש לשלוח לא יאוחר מיום 6 בספטמבר 2018.

■ פורסם לראשונה בחלון המבזקים של אתר זה היום בשעה 14:15.

מבזקים