משרד התקשורת מפרסם מכרז למערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר

משרד התקשורת מפרסם מכרז לבחירת ספק לאספקת מערכת DRIVE TEST לבחינת ביצועי רשתות סלולר. “זאת לצורך ניטור ביצועי הרשת הסלולרית בהיבטי כיסוי, איכות הרשת וחווית המשתמש”.

“המשרד שואף, ככל שניתן, לקבל מידע על ביצוע המערכות של מפעילי הסלולר בישראל ממקור עצמאי שאינו בעלי הרישיון. לשם כך, נדרשת למשרד מערכת DT שתאפשר למשרד לבצע בדיקות DT מקצה לקצה, לכל חברות הרט”ן בישראל ובכל הטכנולוגיות הסלולריות: דור שני, דור שלישי, דור רביעי ודור חמישי”.

מדובר במערכת הכוללת כוללת ציוד: 6 כלי מדידה, תרמיל נשיאה, כלי שליטה, מערכת עיבוד, אביזרים לכלל הציוד, תמיכה בהוספת סורק, וכן שירותי התקנה, הדרכה, אחריות ותמיכה. במסגרת המכרז ייבחר זוכה אחד לאספקת המערכת.

המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים של משרד התקשורת הוא 7 בפברואר 2021.

בין תנאי הסף המקצועיים: יצרנית הציוד המוצע מכרה את הציוד לפחות ל- 3 רגולטורים ו/או מפעילי סלולר (של מעל מיליון מנויים למפעיל) בארץ ובעולם.

ההתקשרות עם הספק הזוכה היא לתקופה בת שלוש שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות על- ידי המשרד. בתום תקופת ההתקשרות הראשונית שמורה למשרד זכות ברירה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, בתקופה של עד שנתיים נוספות ובלבד כי כל תקופת ההארכה המצטברת לא תעלה על חמש שנים בסך הכל. הפעלת זכות הברירה כפופה לצרכי המשרד, אישור התקציב מידי שנה, מגבלות התקציב, ולהוראות כל דין. תקופות ההארכה ייחשבו חלק מהסכם ההתקשרות.

הפרסום של משרד התקשורת לגבי המכרז כולל גם נספח (מפרט טכני לגבי המערכת המבוקשת).