משרד התקשורת: מכרז פומבי לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

נושא המכרז: מכרז פומבי לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום התדרים

מס’ המכרז:  035/2018

תאריך פרסום: 7 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 6 בפברואר 2019

הערות: בכוונת המזמין לבחור ספק אחד למתן השירותים במכרז. בנוסף, בסמכות וועדת המכרזים לבחור ספק שיוגדר ככשיר שני.

תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה הינה למשך חמש שנים. למזמין שמורה זכות ברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרקי זמן של שנה אחת לפחות בכל פעם, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות )כולל תקופות ההארכה) לא יעלו במצטבר על חמש עשרה שנים.

מפרט טכני מתפרסם כאן.

מבזקים