משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי ייעוץ, פיקוח, ביקורות ובקרה בתחומי הדואר ובנק הדואר למשרד התקשורת

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

נושא המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ, פיקוח, ביקורות ובקרה בתחומי הדואר ובנק הדואר למשרד התקשורת

מס’ המכרז: 2019/016

תאריך פרסום: 15 באוגוסט 2019

מועד אחרון: 23 בספטמבר 2019

הערות: מטרת המכרז היא לקבל שירותים ממומחים שונים בתחומי הדואר ובנק הדואר. בין היתר: שירותי ייעוץ, פיקוח, ביקורת ובקרה חשבונאית, פיננסית, תפעולית, כלכלית, תמחירית, צרכנית, טכנולוגית, מערכות מידע ומערכות תקשורת, אבטחת מידע, המשכיות עסקית וסייבר.

השירותים יינתנו מעת לעת עבור משימות שיוגדרו מראש, הן מבחינת תכולתן והן מבחינת כמות שעות העבודה הנדרשות לביצוען או לפי ביצוע התפוקות הנדרשות.

בכוונת המשרד לפצל את הזכייה בין מספר זוכים אשר יקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, בהתאם לאמות ההגשה מידה הקבועות במכרז זה.

השירותים יינתנו במתקני המשרד, מתקני דואר ישראל, בנק הדואר ובעלי רישיון הפזורים בכל רחבי הארץ.

מבזקים