משרד התקשורת: מכרז לאספקת זכויות שימוש ופיתוח יישומים בתשתית CRM בענן, לבצע פיתוח של יישומים ולהפעיל ולתחזק את המערכות על בסיס תשתית זו

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/אגף מערכות מידע

נושא המכרז: מכרז לאספקת זכויות שימוש ופיתוח יישומים בתשתית CRM בענן, לבצע פיתוח של יישומים ולהפעיל ולתחזק את המערכות על בסיס תשתית זו

מס’ המכרז: 2019/012

תאריך פרסום: 16 במאי 2019

מועד אחרון: 10 ביולי 2019

הערות: במודעה לעיתונות של משרד התקשורת נכתב כי תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה הינה למשך שנתיים  מיום חתימת הסכם ההתקשרות. למזמין שמורה זכות ברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ובלבד כי כל תקופת הארכה המצטברת לא תעלה על שמונה שנים וכי תקופת ההתקשרות הכוללת, לרבות תקופת ההתקשרות הראשונית ותקופות ההארכה, תסתכם בעשר שנים לכל היותר. חלק ממסמכי המכרז הם חסויים ויימסרו ידנית למציעים לאחר בדיקה שיערוך עורך המכרז.

הערת עורך Read IT Now: פנייה במייל אל דוברות משרד התקשורת לגבי המכרז הזה – לא נענתה עד למועד פרסום ידיעה זו.

מבזקים