משרד התקשורת ונציבות שירות המדינה מפרסמים היום (13.9) פנייה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (במשרד התקשורת)

משרד התקשורת ונציבות שירות המדינה (נש”מ) מפרסמות היום (13.9) פנייה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין. הפנייה מתפרסמת באתר נש”מ.

במסגרת הפנייה, משרד התקשורת הודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי המישרה [איוש המשרה הוא לתקופת כהונה של 4 שנים וניתן יהיה להאריכה בעוד 4 שנים נוספות].

ועדת האיתור – בראשות מנכ”ל משרד התקשורת נתנאל (נתי) כהן – תפעל על פי החלטת ממשלה מס’ 4543 מאפריל 2012.

בין היתר נאמר בפנייה כי היו”ר מנהל/ת כ- 13 עובדים  ומנהל/ת תקציב של כ- 6.5 מיליון ₪.

יצויין כי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מופקדת על הסדרת השידורים בטלוויזיה הרב ערוצית למנויים באמצעות הכבלים והלוויין ושידורי הערוצים הייעודיים,  בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ותקנותיו.

מתפקידי המועצה:  קביעת מדיניות לגבי סוגי השידורים, לרבות נושאיהם, תוכנם, רמתם, היקפם ומועדיהם, אישור ערוץ לשידור וביטולו-לרבות שידורי ספורט, שידורים למבוגרים, שידורים קהילתיים, חדשות מקומיות ואזוריות, שידורים לילדים, שידורים המותרים בבלעדיות, שידורים בערוצים הייעודיים ועידוד הפקות מקור;

פיקוח על השידורים הניתנים בידי בעלי רישיון לשידורים, ועמידתם בהוראות הדין והרישיון לרבות אתיקה בשידורים והגנת הצרכן, הגנה על קטינים, סימון ומסירת מידע ומניעת שידור פרסומת או קדימון בהתאם לחוק סיווג סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס”א – 2001 ופיקוח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס”ה – 2005;

הענקת רישיונות לשידורי כבלים ומתן ייעוץ לשר/ת התקשורת במתן רישיונות לשידורי לוויין.

תפקידי היו”ר: גיבוש הצעות מדיניות בתחום השידורים בטלוויזיה הרב ערוצית, בחינת המשמעויות המקצועיות, הכלכליות והמשפטיות של ההצעות והבאתן לדיון במועצה.  היו”ר מוסמך/ת לחתום בשם המועצה על כללים שקבעה, רישיונות שנתנה והחלטות שקיבלה. ניהול ישיבות המועצה, העלאת נושאים לסדר יומה;

ניהול מקצועי ומנהלי של המועצה, הנחייתה המקצועית והכשרתה. ניהול תחומי פעילותה של המועצה, לרבות תכנון ותקצוב, גיוס משאבים וכוח אדם וכיוצא בזה, באמצעות המערכות המנהליות המתאימות במשרד התקשורת;

הובלת שינויי מדיניות ומהלכים רגולטוריים מורכבים במערך השידורים לציבור, לרבות הרחבת היצע השידורים והגדלת חבילות השידורים המוצעות לציבור;

ייעוץ לשר/ת התקשורת בתחומי פעילות המועצה, קישור בין המועצה לבין השר/ה והצגת המלצות המועצה בפניו/ה;

יו”ר המועצה עשוי/ה לשמש כיו”ר ועדת המכרזים למתן רישיונות נוספים לשידורים ובמסגרת זו ניהול תהליך של הכנת מכרזים, בחינה וניתוח של הצעות ובחירת הזוכים, יחד עם המועצה בשבתה כוועדת מכרזים.

* יצויין כי ד”ר יפעת בן חי שגב סיימה בתחילת ספטמבר כהונה בת 4 שנים כיו”ר המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין (במשרד התקשורת). כמ”מ מקום מונה אשר ביטון, המשמש  כמנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת.

* פורסם בחלון המבזקים של האתר בשעה 18:48.

 

מבזקים