משרד התקשורת: הארכה ללא תוספת תקציב לשם סיום פרוייקט – התקשרות המשך עם פרופ’ ראובן גרונאו

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

שם הספק: פרופ’ ראובן גרונאו

מהות ההתקשרות: הארכה ללא תוספת תקציב לשם סיום פרוייקט – התקשרות המשך עם פרופ’ ראובן גרונאו

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2021; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2022

הערות: ביום 28 בדצמבר 2020 התכנסה וועדת המכרזים ליועצים מחקרים וסקרים במשרד התקשורת. בישיבה השתתפו אורן לביאן מ”מ יו”ר הוועדה [המשמש כסמנכ”ל בכיר ומנהל מינהל הדואר במשהת”ק], מתנאל מזור נציג היועצת המשפטית, יוחנן שליין חשב המשרד ואליאן רובנוביץ חברת הוועדה ומנהלת מחלקת מכרזים במשהת”ק.

בפני הוועדה הייתה פנייתו של ד”ר עופר רז-דרור סמנכ”ל בכיר כלכלה מיום 20.12.2020.

בפנייה נאמר כי “ביום 11.4.2019 נחתם בין המשרד לבין פרופ’ ראובן גרונאו הסכם להעסקת יועץ שתוקפו עד ליום 31.12.2020

“עבודת הייעוץ נמצאת בימים אלה בעיצומה. במסגרת זו הסתיימה לאחרונה אבן הדרך הראשונה בעבודת הייעוץ שכללה, בין היתר, הכנת חוות דעת כלכלית משותפת עם אגף הכלכלה במשרד, הכוללת ניתוח והמלצה באשר למערך תעריפי טלפוניה קמעונאיים חדש לחברת בזק.

“בהתבסס על חוות דעת זו פירסם המשרד ביום 15.12.2020 שימוע לשינוי והפחתה של תעריפי הטלפוניה של חברת בזק.

“נכון לציין שמשמעות השינוי שהוצע בשימוע הינה הפחתת תעריפים משמעותית של כ- 40% בחשבון הטלפון של מנויי חברת בזק”.

“בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם עם היועץ ובכלל כך ניתוח התגובות לשימוע ומתן המלצה על ההחלטה הנדרשת בתום השימוע מחייב הארכת תוקף ההסכם.  אנו מעריכים כי לצורך השלמת אבני הדרך שנותרו, לרבות נושאים נוספים כגון בניית מתודולוגיות לתמחור שירותים סיטונאיים יידרשו כשנתיים נוספות. אשר על כן אנו מבקשים להאריך את תוקף ההסכם עד ליום 31.12.2022”.

“בנוסף, בשל שינויים שחלו בדגשי ובמנה האסדרה של המשרד מאז נחתם ההסכם, מינהל כלכלה מבקש לערוך שינוי באבן הדרך הרביעית שבהסכם שהינה כדלקמן:

אבן דרך ‘סיוע בעבודת מטה לקביעת מדיניות לעידוד השקעות והתפתחות טכנולוגית’ – 10% מהתמורה,  תוחלף ב- ‘ניתוח תרחישים להשפעת תעריפי הטלפוניה הקמעונאיים המומלצים על ענף התקשורת בכלל ובפרט על היקף ההשקעות של חברת בזק ברשתות סיבים’ – 10 מהתמורה. [הערה: ההדגשות מופיעות במקור].

“ד”ר עופר רז מבהיר כי הבקשה לשינוי אבן הדרך הרביעית שנקבעה בהסכם עם היועץ אינה חורגת מתכולת ההסכם המקורי ונסביר:

+ אבני הדרך א’, ב’ ו- ג’ בהסכם המקורי עוסקות במתן המלצות לשינוי/בחינה/ניתוח של

מערך תעריפי הטלפוניה הנייחת של חברת בזק. אבן דרך ד’ כאמור כבר טופלה ברובה בעבודת הצוות הבינמשרדי שעסק במתווה הסיבים, כאמור בפנייה שבנדון, ולכן מיותר להשתמש בתשומות העבודה של היועץ לבחון שוב את אותו הנושא.

+ גם אבן דרך ד’ בנוסחה המחודש, המבוקש כעת, עוסקת באותו נושא בכך שעל-פיה נדרש ניתוח של השפעת תעריפי הטלפוניה החדשים על ענף התקשורת בכלל ועל ההשקעות של חברת בזק בסיבים בפרט. ככלל מדובר בעצם בניתוח הנכלל בכל החלטה של המשרד ואולם במקרה דנן נוכח עוצמת התגובות המקדמיות של בזק לשימוע בכתב ובאמצעות כלי התקשורת אנו סבורים שנידרש לכך באופן רחב ומקיף ומכאן הצורך באבן דרך ייעודית לעניין זה”.

הוועדה החליטה לאשר את שתי הבקשות.

= = = = = = = = = =

הערת עורך Read IT Now:

+ בעבר התפרסמו מספר ידיעות באתר זה על התקשרויות משרד התקשורת עם פרופ’ גרונאו – בצורה מרוכזת כאן.

+ עתה יש להמתין ולראות האם מומחה הטלקום אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ שוב ‘יושפע עמוקות’ ממה שהוא קורא כאן כדי להשתמש במידע ולנכס אותו לעצמו. לגבי פרופ’ גרונאו הוא עשה זאת לפחות פעמיים בעבר (כאן, באוגוסט 2018) (וכאן – בדצמבר 2014).

= = = = = = = = = =