משרד התקשורת: דרוש/ה: ראש ענף (רגולציה)

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/מינהל כלכלה

התפקיד: ראש ענף (רגולציה)

מועד אחרון: 13 בנובמבר 2019

תיאור התפקיד:

+ אסדרת שוק התקשורת והדואר בארץ , ובכלל זה קידום התחרות ורווחת הצרכן והסרת חסמים להשקעות בשוק התקשורת בארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים: שרותי תקשורת נייחת וניידת, שירותי תקשורת בינלאומית וגישה לאינטרנט, תחום הדואר, שוק השידורים, מחלוקות בין מפעילים, תדרים ועוד.

+ בחינת ההיבטים הכלכליים והתחרותיים של מחלוקות בין מפעילים, איסוף נתונים, ביצוע סקירות על הנעשה בשוקי התקשורת בארץ ובעולם בסוגיות כלכליות ואחרות ובניית מודלים כלכליים המהווים תשתית לאסדרת הסוגיות וקידום התחרות בשוק התקשורת בארץ.

+ סיוע לפעילותם של צוותים, ועדות ויועצים העוסקים בקביעת תעריפים מפוקחים לשירותים סיטונאיים וקמעונאיים שמספקות בעלות התשתית,  מתן מענה לפניות ציבור המועברות לטיפול אגף כלכלה.

+ ריכוז מידע, ניתוח נתונים, גיבוש וניסוח המלצות לאישור הממונה, בין היתר בתחומים הבאים: מיזוגים ורכישות בשוק התקשורת. תמחור תעריפי שירותים מפוקחים ועדכונם מעת לעת, בחינת בקשות חברת בזק לאישור סלי תשלומים חלופיים, מבצעים ותמחור תעריפי קשרי גומלין.

+ בחינת בקשות של חברת בזק וקבוצת הוט לאישור סלי שירותים משותפים.

+ בחינת עמידתן של הצעות קמעונאיות של בעלות התשתית למוצרים בודדים וחבילות שירותים במבחני צמצום מרווחים.

+ אמידת נתחי שוק במגזרי שוק התקשורת השונים.

+ מדידת הכנסות שוק התקשורת בפילוח לפי מגזרי פעילות.

+ בחינה וניתוח של דו”חות כספיים של חברות תקשורת.

+ ייצוג המשרד במשא ומתן מול חברות תקשורת וגופים אחרים.

* מישרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ’רקסים.

מבזקים