משרד התקשורת/הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית: שימוע בעניין רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום ש.מ לפרישה מידית

משרד התקשורת באמצעות הועדה המייעצת לפרישה אוניברסלית מפרסם היום (5.12) שימוע בעניין רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום ש.מ לפרישה מידית. המסמך חתום ע”י המנכ”ל  בפועל של משרד התקשורת מימון שמילה. המועד האחרון להגשת התייחסויות בכתב הוא 19.12.2017.

בין היתר נאמר בשימוע:

■ ביום 8 בנובמבר 2017 המליצה הוועדה המייעצת לעניין פרישה אוניברסלית שמונתה בהתאם לתקנות התקשורת (בזק ושידורים)(וועדה מייעצת), התשע”א – 2011 לשר התקשורת לדחות בשישה חודשים נוספים את יישום החלטת שר התקשורת מיום 13 בנובמבר 2014 בעניין השלמת פרישת תשתיות הוט טלקום ש.מ.

■ ביום 12 בנובמבר 2017 החליט שר התקשורת לאמץ את המלצת הועדה המייעצת בנוגע לדחייה נוספת של 6 חודשים, וכן ביקש לקבל את המלצת הוועדה המייעצת, לאחר שמיעת הגורמים הנוגעים לעניין,  בדבר מספר יישובים נעדרי תשתית הוט טלקום אשר ביחס אליהם תחויב הוט טלקום להתחיל בפרישת תשתיות באופן מידי.

■ בכוונת הוועדה המייעצת להמליץ לשר התקשורת בדבר רשימת היישובים לפרישה מידית,  לאחר שמיעת הגורמים הנוגעים לעניין בהתאם למפורט במסמך זה.  בהמלצת הועדה המייעצת פורטו השיקולים שיובאו בחשבון בעת גיבוש רשימת הישובים לפרישה מידית כמפורט להלן:  הישוב כלול ברשימת 61 הישובים שנקבעו לפרישה בשלב הראשון בהתאם להחלטה משנת 2014.  מרשימה זו נגרעו היישובים שהושלמה בהם פריסת תשתית הוט טלקום;  צפי הביקוש לשירותי הוט ברשימת היישובים; היקף האוכלוסייה בישובים הכלולים ברשימת היישובים; לוח הזמנים הצפוי להשלמת הפרישה ביישובים הכלולים ברשימת היישובים.

■ הוועדה המייעצת רואה חשיבות במתן גישה שיוונית לשירותי תקשורת לצורך הגשמת אינטרסים חברתיים, כלכליים וציבוריים כגון פיזור אוכלוסייה, קידום ופיתוח הפריפריה,  צמצום פערים, מוביליות חברתית, שיפור רווחת הצרכן ומניעת אי שוויון בין אזורים שונים ובין אוכלוסיות שונות. לפיכך המלצת הוועדה לרשימת היישובים לפרישה מידית תגובש בשים לב להיבטים אלה בנוסף לקריטריונים אחרים.

■ בשימוע מתפרסם  פירוט היישובים הכלולים ברשימות היישובים,  תוך חלוקה לקטגוריות שונות )מגזר ערבי, קיבוצים ונוספים). בכל קטגוריה נכללים הישובים הרלבנטיים, לפי סדר עדיפויות יורד בהתבסס על הקריטריונים שפורטו לעיל. המלצת הוועדה המייעצת בנוגע לרשימת הישובים לפריסה מידית תתבסס בין היתר על דירוג היישוב בכל קטגוריה.

יישובים במגזר הערבי: רהט, כפר קאסם, מגאר, דאלית אל-כרמל, ירכא, ערערה בנגב, מעלה עירון, בית ג’אן, ג’וליס, חורפיש ונאעורה.

קיבוצים: מתכונת הפרישה בקיבוצים שונה לרוב ממתכונת הפרישה ביתר היישובים. בקיבוצים, הוט טלקום נדרשת להגיע עם תשתיותיה עד לנקודת פריסת הנס”ר  מבלי להשלים פרישת תשתיותיה ברחבי הקיבוץ כאשר אספקת השירותים מתבססת על התשתיות הפרטיות של הקיבוץ.  לפיכך, לוחות הזמנים לפרישה בקיבוצים צפויים להיות קצרים יותר מיישובים אחרים בהינתן פרמטרים אחרים זהים. סדרי העדיפויות בקטגוריה זו נקבעו בהתחשב בגודל האוכלוסייה ביישוב ובנוסף גם בהתחשב בביקוש לשירות כפי שידוע לוועדה המייעצת נכון למועד כתיבת מסמך זה: עין צורים, טירת צבי, חניתה, שעלבים, יפעת, גבעת חיים – איחוד, רמת השופט, רביבים, אילון, דפנה, דליה, עין החורש, דגניה א’, עין חרוד (מאוחד ואיחוד), יד מרדכי, אור הנר, מרום גולן, עין גב ועין גדי.

יישובים נוספים: סדרי העדיפויות בקטגוריה זו נקבעו בהתחשב בגודל האוכלוסייה ביישוב, הביקוש לשירות כפי שידוע לוועדה המייעצת נכון למועד כתיבת מסמך זה. מתוך קטגוריה זו שוקלת הוועדה לבחור מספר ישובים מאזורים שונים בארץ )צפון, ערבה, מרכז): חספין, טל-אל, יובלים, בית מאיר, בית הלל, כפר זיתים, זרחיה, עין יהב, כפר חיטים, עין חצבה, נוף אילון, מדרשת בן גוריון, אחיעזר, אבן שמואל, מורשת, נחושה, בית חלקיה, בין רבן (גבעת וושינגטון), הזורעים, מירון, מצפה נטופה, יסודות, חד-נס, קשת ומשואות יצחק.

מבזקים