משרד התחבורה פירסם מכרז להפעלת חברת בקרה על איכות תפעול ושירות רכבת ישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית/אגף בכיר רכבות, פירסם מכרז חדש (מס’ 16/18) בנושא מתן שירותי בקרה על איכות התפעול והשירות של רכבת ישראל.

“חברת רכבת ישראל בע”מ אחראית להסעת כ- 71 מיליון נוסעים בשנה )למעלה מ-6 מיליון נוסעים בחודש בממוצע), מבצעת כ- 555 נסיעות ביום חול (בכל שעות היממה), ב- 17 קווים העוצרים ב- 69 תחנות בכל רחבי הארץ. ברשת מסילות באורך 1,462 ק”מ לאורך הארץ. רכבת ישראל פועלת בכל ימות השבוע, כולל שישי ומוצאי שבת, ערבי חגים, צאת חגים ומועדים מיוחדים.

“הממשלה מעורבת באמצעות המשרד, ברישוי שירותי רכבת ישראל, באישור מסלולי נסיעה, בתעריפי הנסיעה ובסבסודם, ברמת השירות הניתנת לציבור, בתקינות ובבטיחות הרכבות והציוד הנייד, בהתנהגות בעלי התפקידים בחברה ובמידע הנמסר לציבור.

“המשרד אף פועל לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית בכלל ואת השימוש ברכבת ישראל בפרט.

“לשם שיפור השירות ועמידת רכבת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים של רמת שירות, בהוראות החוק ובתנאי הסכם ההפעלה הקיים עימם, המשרד מבצע בקרה, כאשר עיקר ייעודה לוודא עמידה של רכבת ישראל בדרישות הממשלה באופן שוטף וקבוע ולעודד את שיפור השירות לנוסעים.

“הבקרה מאפשרת לאתר בעיות תפעוליות קיימות, לעקוב אחר רמת השירות לנוסע, לאכוף מנהלית חריגות קיימות ולאפשר לרכבת ולמקבלי ההחלטות במשרד להישען על בסיס מידע אמין ועדכני ביחס לנעשה בשירות הרכבתי, בדומה לנעשה בענפי התחבורה הציבורית לרבות בענף האוטובוסים”.

“[…] מודגש ומובהר, כי המשרד רואה חשיבות רבה בעבודת הבקרה נושא מכרז זה, ונסמך על עבודת הבקרה שיבצע הספק והנתונים שיעלו ממנה במכלול היבטים הקשורים בפעילותו. לפיכך, נדרש הזוכה במכרז זה להעניק שירות מעולה, אמין ומקצועי, לשביעות רצונו המלאה של הממונה על העבודה. בכלל זה מוטלת על הזוכה האחריות לוודא כי כל אחד מעובדיו ו/או המועסקים על-ידו ו/או מי מטעמו לצורך מכרז זה מבצע את עבודתו במלואה, במקצועיות ועל-פי דרישות הממונה על העבודה; ובכלל זה לבצע בקרה ופיקוח על כל אחד מעובדיו ו/או המועסקים על-ידו ו/או מי מטעמו לצורך מכרז זה, בכל אמצעי שיידרש על-מנת לוודא כי מכלול השירותים שלפי מכרז זה מבוצעים בצורה מיטבית“. [הערה: ההדגשה – במקור].

בין היתר כולל העבודה בקרה על אתר האינטרנט והשימוש ברשתות חברתיות מצד הרכבת: “אתר האינטרנט של רכבת ישראל ייבדק 4 פעמים בחודש, בכל בקרה ייבדקו לפחות: תכולה איכות ועדכניות המידע, עדכונים בזמן אמת על תקלות סגירות קווים, זמן תגובה,  ובנוסף ביחס לכל קו: לוחות זמנים, תעריפי נסיעה ומסלולי נסיעה )בדגש על מידע ותעריפים על המסלול הקצר ביותר והזול ביותר ליעדים עיקריים(. מידע על שילוב עם אמצעי תח”צ משלימים, מידע על תחנות נגישות, רכבות נגישות ומידע על מספר מקומות החנייה בתחנות. דף הרכבת ברשתות החברתיות ייבדק באופן שוטף בנוגע למידע שנמסר בו לציבור בכל הנוגע להודעות מיוחדות לציבור ושיבושים בתנועת הרכבות בין שמדובר בשיבושים שוטפים/סגירות רכבת ובין שמדובר באירועים מיוחדים”.

בין היתר נדרש הספק שיזכה במכרז לעמוד בדרישות אבטחת מידע: “על המציע לקיים ולעמוד בתקן ישראלי לאבטחת מידע ISO27001 . המציע יידרש לשכור שירותיה של חברה חיצונית אשר תבצע סקר חסינות מערכות (בדיקות PT). כמו כן, יידרש הזוכה לאפשר למשרד לבצע ביקורת סייבר ואבטחת מידע במשרדיו לצורך בחינה של עמידת מערכות הזוכה בנהלי המשרד והתקנות”.

כמו כן יידרש הזוכה במכרז לעמוד בדרישות של הגנה על הפרטיות: “במסגרת תיעוד ממצאי הבקרה, לרבות תיעוד באמצעות צילום, יפעל הזוכה כדי לצמצם ככל הניתן תיעוד פני אנשים או כל פרט אחר היכול להיחשב “מידע” כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, וזאת מבלי לפגוע באיכות הבקרה והתיעוד הדרוש. ככל שיתועד במסגרת ממצאי הבקרה מידע כאמור, לרבות פניהם של אנשים פרטיים שאינם מעורבים בהליך הבקרה, הזוכה יוודא את טשטושו, לרבות טשטוש פנים כאמור וכל סימן אחר שיש בו כדי לזהות את המתועדים אשר אינם מעורבים בהליך הבקרה – כל עוד אין בטשטוש כדי לפגוע באיכות הבקרה  והתיעוד הדרוש”.

מבזקים