משרד התחבורה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לניהול ביקורת פנימית בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית שבמשרד

21:42 31.12.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לניהול ביקורת פנימית בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית שבמשרד

מס’ המכרז: 25/18

תאריך פרסום: 31 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 27 בינואר 2019

הערות: בכוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לבחון אפשרות לביצוע התקשרות בנושא שבנדון, בדרך של מכרז או בדרך אחרת.

לקראת קבלת החלטה בנושא עצם ביצועה של ההתקשרות ולגבי אופן ביצועה לרבות אפשרות של פרסום מכרז, מזמין המשרד גורמים הרואים עצמם כמציעים פוטנציאליים במכרז העתידי ככל שיפורסם, להגיש מסמכים, חוות דעת או כל מידע רלבנטי בכל הנוגע להתקשרות האמורה, וזאת בנושאים כמפורט בנוסח הבקשה המפורט.

אגף הביקורת אחראי לעריכת הביקורת הפנימית במשרד התחבורה על כל יחידותיו (בכללן רשויות ויחידת סמך) ולבדיקת תלונות מאת הציבור (בדיקה הנערכת בהתאם לשיקול דעת הביקורת ובדיעבד לאחר שהתלונה מוצתה ע”י הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה).

הביקורת המבוצעת במשרד התחבורה מוגדרת ביקורת פנימית תפעולית – בדיקה לעומק את טיבן של פעולות המשרד בכל התחומים שבהם הוא עוסק (מזוהה גם כביקורת מנהלית או ביקורת מקיפה). בהתאם לצורך ולעניין עורך האגף ביקורות ובדיקות נוספות כגון ביקורת חקירתית, בדיקה מיוחדת, סקרים (סקרי סיכונים, סקרים מוקדמים, סקרי שביעות רצון עובדים/לקוחות כחלק מאיסוף המידע) וכיו”ב.

להלן רשימת נושאים שעל המערכת המוצעת לתת להם מענה. יובהר כי הרשימה להלן אינה רשימה סגורה והמציע יכול להציג מענה לחלק מהרשימה או לכולה וגם לנושאים נוספים שאינם מפורטים ברשימה זו ואשר לדעת המציע קשורים למערכת ולייעודה – ניהול ביקורת פנימית בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית במשרד התחבורה:

+  ניהול כל תהליכי עבודת הביקורת

+  ניהול מסמכי הביקורת

+  ניהול משאבי הביקורת

+  ניהול מאגר דו”חות ביקורת

+  איתור נתונים ומידע מדוח או מקובץ דו”חות (אפשרויות חיפוש נרחבות)

+  הפקת דו”חות ניהוליים

+  מעקב אחר תיקון ליקויים והמלצות הביקורת

+  ממשקי עבודה ידידותיים ומתקדמים

+  סביבת עבודה רוחבית

+  ממשקים למערכות קיימות (אופיס).

מבזקים